Sari la continut

De opt ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Analiza a 42 de beneficii pe care le pot avea angajații și cum sunt taxate de Fisc: de la sporul de weekend și indemnizația pentru telemuncă, până la împrumuturile nerambursabile și tichetele de creșă

angajati - corporatie - Wavebreakmedia ltd / Panthermedia / Profimedia

Foto: Wavebreakmedia ltd / Panthermedia / Profimedia 

În relația dintre angajator și angajați pot exista mai multe forme de remunerare, în plus față de salariu și mai multe tipuri de beneficii care pot fi acordate. Tratamentul fiscal al acestora diferă astfel că am sintetizat în lista de mai jos principalele tipuri de beneficii și modul de impozitare a acestora.

1.Salariul

Salariul este modul în care angajatorul remunerează salariatul pentru munca prestată.

Taxele asociate unui salariu pentru un angajat care nu se încadrează în categoriile pentru care se aplica facilități (construcții, IT) sunt: impozit 10%, CAS 25% și CASS 10%.

2.Diurna în țară și străînătate

Oficial denumită indemnizație de deplasare/detașare, aceasta este o sumă la care are dreptul salariatul delegat/detașat, pe lângă plata cheltuielilor de transport și cazare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Începând cu veniturile aferente lunii mai 2022, diurna pe care angajatul o poate primi, fără a genera taxe de plată trebuie să se încadreze în două plafoane:

• 2.5 ori nivelul pentru instituții publice și

• salariul brut * 3 * nr. de zile pentru care se cuvine diurna /nr. de zile lucrătoare din lună.

Dacă diurna depășește aceste plafoane, excesul este considerat venit de natura salarială și se supune impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii.

Din mai 2022 indemnizația de mobilitate urmează același regim fiscal ca și diurnele.

3.Decontarea serviciilor turistice în concediul de odihnă

Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, este neimpozabilă, în măsura în care valoarea totală a acestora nu depășește într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

În anul 2022 salariul mediu brut este de 6.095 lei.

Cu alte cuvinte, în măsura în care este prevăzut în contractul de muncă sau regulamentul intern, anagajatorul poate deconta serviciile anterior menționate angajatului în suma de maxim 6.095 lei pe an , fără ca acest lucru să atraga taxe de plată pentru angajat.

4.Tichete de masă

În functie de opțiunea angajatorului, firmele pot acorda tichete de masă angajaților.

Pentru semestrul I al anului 2022, începând cu luna aprilie 2022, valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși cuantumul de 20,17 lei. Singura taxă care se aplică tichetelor de masă, acordate potrivit legii este impozitul de 10% care se reține de la salariat.

5.Mașina de la firmă

Fiscul a reglementat faptul că decontarea cheltuielilor cu mașina de serviciu care nu este utilizată exclusiv pentru activitatea firmei, se supune unui procent de deductibilitate de 50% și a mai reglementat faptul că restul de 50% din cheltuielile aferente utilizării în interes personal, nu sunt considerate avantaj în natură.

Așadar, pentru cheltuielile rezultate din utilizarea în interes personal, nu se reține impozit și contribuții sociale obligatorii.

6.Vouchere de vacanță

Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare stabilește că voucherele de vacanță sunt bilete de valoare care se acordă angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern. Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanță este de 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, aceste tichete acordate de angajator angajatului conform legii sunt supuse impozitului pe venitul din salarii, însă nu sunt incluse în baza de calcul al CAS, CASS.

7.Tichete cadou

Începând cu anul 2022, tichetele cadou nu se pot acorda decât propriilor salariați. În cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile nu sunt cuprinse în baza de calcul al contribuțiilor si impozitului în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie dintre cele de mai jos, nu depășește 300 lei:

(i) cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Suma care depaseste 300 lei/persoana/ocazie se supune impozitului si contributiilor sociale obligatorii.

8.Contribuția la pensia facultativă

Contribuțiile la un fond de pensii facultative și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană nu sunt supuse impozitului și nici contributiilor sociale.

9. Abonamente medicale

Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană, nu sunt supuse impozitului și nici contributiilor sociale.

10. Masa calda

Masa caldă acordată angajatilor este un avantaj în natură iar contravaloarea acesteia se supune impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii.

Există ca excepție de la această prevedere dreptul de hrană acordat de angajatori angajaților, în conformitate cu legislația în vigoare (sportivi de performanță, apărare națională, navigație) și hrana acordată de angajatori angajaților, în cazul în care potrivit legislației în materie este interzisă introducerea alimentelor în incinta unității.

11. Abonament la sala de sport

Abonamentul la sala de sport este considerat avantaj de natura salarială și se supune impozitului și contribuțiilor sociale.

12. Decontare transport la și de la locul de muncă

Există situații în care, datorită contextului în care se află entitatea, aceasta asigură și decontarea transportului la/de la locul de muncă.

Codul fiscal prevede ca următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit și nici nu se supun contribuțiilor sociale: “… contravaloarea transportului la și de la locul de muncă al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern”.

Trebuie ținut cont de faptul că acest beneficiu trebuie prevăzut în contractul de muncă sau regulamentul intern.

13. Medicina muncii

Serviciile de medicina muncii sunt necesare pentru orice angajator, pentru fiecare contract de munca încheiat. Practic nici un contract de muncă nu va fi valid fără a exista anterior încheierii o adeverință de la un medic de medicina muncii.

Și ulterior, pe parcursul derulării activității unui salariat, astfel de vize periodice sunt necesare.

Cheltuielile cu medicina muncii sunt cheltuieli deductibile la angajator. Nu se încadrează ca avantaje în natura, deci nu sunt supuse impozitului, CAS și CASS.

14. Stock option plan

Un stock option plan este un program inițiat în cadrul unei persoane juridice prin care se acordă angajaților, administratorilor și/sau directorilor acesteia sau ai persoanelor juridice afiliate ei, dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectivă.

Nu sunt impozabile și nu se supun contribuțiilor sociale avantajele sub forma dreptului la stock option plan, la momentul acordării și la momentul exercitării acestora.

15.Participarea salariaților la profit

Potrivit Codului fiscal, sumele reprezentând participarea salariaților la profit, potrivit legii, sunt considerate venituri asimilate salariilor, iar asupra acestor sume se aplică regulile de impunere proprii veniturilor din salarii.

16. Prima de vacanță

Primele de vacanță sunt sume de bani pe care angajatorul le poate acorda angajaților la plecarea în vacanță. Acestea sunt venit de natură salarială care în consecință se supune impozitului și contributiilor sociale obligatorii.

17. Telefon de serviciu

Abonamentele și costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, utilizate în scop personal sunt considerate avantaj în natură și se supun impozitului și contribuțiilor sociale.

Dacă partea aferentă utilizării în interes personal nu este imputată salariatului, atunci se consideră avantaj în natură.

18. Cafea

Conform prevederilor Codului Fiscal art.76, reprezintă avantaje în natură, bunurile sau serviciile oferite gratuit sau la un preț mai mic decât prețul pieței.

Teoretic contravaloarea cafelei ar trebui considerată avantaj în natură, supusa impozitului și contribuțiilor sociale, însă în practică, datorită dificultății de a stabili corect valaorea beneficiului, cel mai adesea cafeaua acordată angajaților se încadrează în categoria cheltuielilor de protocol.

19.Teambuilding

Activitatea de teambuilding poate fi organizată cu diverse scopuri: dacă scopul este de a pregăti profesional salariații atunci contravaloarea acestor servicii de training nu se consideră avantaj în natură. Dacă scopul teambuilding-ului este cel de recreere, atunci tratamentul fiscal se schimbă și suma cheltuită de companie pentru fiecare angajat devine avantaj în natură. Dacă scopul este mixt, atunci se va delimita partea de training de cea de recreere și se vor aplica separat tratamentele fiscale prezentate mai sus.

20.Cursuri de pregătire profesională

Cheltuielile efectuate de angajatori pentru pregătirea profesională și perfecționarea angajaților, administratorilor stabiliți potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat și directorilor care își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pregătire legată de activitatea desfășurată de persoanele respective pentru angajator/plătitor nu este considerată venit impozabil la angajat și nici nu se supune contribuțiilor sociale.

21. Uniforma sau echipamentul de lucru

Contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecție și de lucru, a alimentației de protecție, a medicamentelor și materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi privind sănătatea și securitatea în muncă, precum și a uniformelor obligatorii și a drepturilor de echipament, ce se acordă potrivit legislației în vigoare nu sunt supuse impozitului și nici contribuțiilor sociale.

Mai detaliat aici regăsim: contravaloarea echipamentelor tehnice primite de angajat sub formă de aparatură, dispozitive, unelte, alte mijloace asemănătoare, necesare în procesul muncii, contravaloarea echipamentului individual de protecție cu care este dotat fiecare participant în procesul muncii pentru a fi protejat împotriva factorilor de risc, contravaloarea echipamentului individual de lucru care cuprinde mijloacele primite de un angajat în vederea utilizării lor în timpul procesului muncii pentru a-i proteja îmbrăcămintea și încălțămintea, contravaloarea alimentației de protecție primite în mod gratuit de persoanele fizice care lucrează în condiții de muncă ce impun acest lucru, conform reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă, contravaloarea materialelor igienico-sanitare primite în mod gratuit de persoanele fizice, conform reglementărilor privind securitatea și sănătatea în muncă.

22.Ajutorul de înmormântare

Ajutoarele de înmormântare acordate de angajator pentru salariații proprii, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern nu sunt venituri impozabile și nici nu sunt supuse contribuțiilor sociale.

Reținem că pentru a beneficia de acest tratament fiscal, trebuie să fie prevăzut în contractul de muncă sau regulamentul intern.

Nu există o valoare stabilită prin lege pentru acest tip de ajutor.

23.Zile libere pentru ocazii speciale

Codul muncii arată la art. 152 că în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se vor include în durata concediului de odihnă.

Evenimentele familiale deosebite și numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

În privința societăților comerciale nu există o lege specială care să reglementeze un anumit număr, astfel că singurele prevederi sunt cele extrase mai sus, din Codul muncii.

Ca reper, angajatorii pot lua prevederile vechiului contract colectiv de muncă la nivel național care arată următoarea alocare: la căsătoria salariatului : 5 zile, la căsătoria unui copil : 2 zile, la nașterea unui copil : 5 zile pentru mama și 10 zile dacă tatăl copilului a urmat un curs de puericultură, la decesul soțului, copilului, parinților, socrilor :3 zile, la decesul bunicilor, fraților, surorilor : 1 zi, donatorii de sânge conform legii, la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiași unități, cu mutarea domiciliului în altă localitate : 5 zile, 30 de zile : concediu fara plată pentru pregatirea și susținerea lucrării de diplomă în invățământul superior.

Sumele plătite pentru această perioadă sunt venituri de natură salarială, sunt supuse impozitului și contribuțiilor sociale.

24.Ajutoare pentru naștere

Ajutoarele pentru naștere nu sunt venituri impozabile și nici nu se supun contribuțiilor sociale dacă sunt prevăzute în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

25. Concedii medicale

Concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asigurații, daca îndeplinesc anumite condiții (ex. stagiu de cotizare pentru anumite tipuri de concedii medicale) sunt:

- concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;

- concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

- concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;

- concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;

- concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice;

- concedii medicale și indemnizații de risc maternal care se acordă persoanelor asigurate în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Indemnizațiile de concediu medical se taxează diferit în funcție de tipul de concediu medical.

Regula generală în acordarea concediilor medicale este că se suportă astfel:

1. din prima până în a 5-a zi – de către angajator;

2. restul până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia, se suportă din FNUASS.

Indemnizațiile de concediu medical se supun CAS și impozitului. Nu se supun CASS.

26. Spor de weekend

Sporul de weekend este acel spor care se acordă de către angajator salariaților care sunt prezenți la serviciu și în weekend. Pentru angajații care sunt nevoiti să lucreze și în weekend trebuie stipulat în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă această clauză, sau să se anexeze un act aditional prin care să se amintească acest lucru. În situația în care salariații nu beneficiază de repausul saptamanal, sâmbăta sau duminica, ci în alte zile consecutive, aceștia trebuie obligatoriu să beneficieze de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.

Legislația în vigoare nu prevede un cuantum fix al sporului de weekend, existand astfel libertate deplină a parților în stabilirea cuantumului și a condițiilor acordării acestuia prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.

Din punct de vedere fiscal, sporul este supus impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii.

27. Spor de noapte

Munca prestată în intervalul 22:00-06:00 este considerată muncă de noapte. Sunt considerați salariați de noapte, salariații care:

- efectuează muncă de noapte cel puțin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru;

- efectuează muncă de noapte în proporție de cel puțin 30 % din timpul său lunar de lucru.

Potrivit Codului Muncii, salariații de noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră față de durata normala a zilei de muncă, pentru zilele în care au efectuat cel puțin 3 ore muncă de noapte, fie de un spor pentru munca prestata în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Din punct de vedere fiscal, sporul de noapte este supus impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii

28. Tichete culturale

Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii culturale: abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor, cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, în orice format.

Pentru ianuarie 2022-septembrie 2022, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, este de maximum 170 de lei/lună, respectiv de maximum 350 de lei/eveniment.

Aceste tichete acordate de angajator angajatului conform legii sunt supuse impozitului pe venitul din salarii (10%), însă nu sunt incluse în baza de calcul al CAS, CASS.

În cazul în care un salariat primește tichete culturale peste plafoanele menționate mai sus, atunci suma care depaseste plafonul se impoziteaza la nivelul angajatului cu impozit pe venit și contribuții sociale.

29. Indemnizația pentru telemuncă

Sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă nu se supun impozitului și nici contribuțiilor sociale. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

30.Locuința de serviciu

Codul fiscal arată la art.76 alin (4) lit. d) că nu este inclusă în veniturile salariale și nu este impozabila, în înțelesul impozitului pe venit contravaloarea folosinței locuinței de serviciu sau a locuinței din incinta unității ori căminului militar de garnizoană și de unitate, potrivit repartiției de serviciu, numirii conform legii sau specificității activității prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensația lunară pentru chirie pentru personalul din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și compensarea diferenței de chirie, suportată de persoana fizică, conform legilor speciale.

Normele la acest punct prevad ca prin locuințe acordate ca urmare a specificității activității se înțelege acele locuințe asigurate angajaților când activitatea se desfășoară în locuri izolate, precum stațiile meteo, stațiile pentru controlul mișcărilor seismice, sau în condițiile în care este solicitată prezența permanentă pentru supravegherea unor instalații, utilaje și altele asemenea.

Sumele acordate în alte condiții decât cele menționate mai sus, reprezintă avantaj de natură salarială, supus impozitului, CAS și CASS.

31. Cheltuieli de relocare

Potrivit legii, sumele primite, potrivit dispozițiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului nu sunt supuse impozitului pe venit și nici contribuțiilor sociale.

Prin cheltuieli de mutare în interesul serviciului se înțelege cheltuielile cu transportul personal și al membrilor de familie ai angajatului, precum și al bunurilor din gospodărie, cu ocazia mutării salariatului într-o altă localitate decât cea de domiciliu, în situația în care, potrivit legii, se decontează de angajator.

32.Deducerea personală

Salariații pot beneficia de o deducere din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.

Pentru salariul minim de 2.550 lei, valabil de la 1 ianuarie 2022, deducerile personale sunt 330 lei dacă angajatul nu are persoane în întreținere, 490 lei dacă are o persoană în întreținere, 650 lei dacă are două persoane în întreținere, 810 lei dacă are 3 persoane în întreținere și 1130 lei dacă angajatul are 4 sau peste 4 persoane în întreținere.

33.Bunuri sau servicii primite de la companie cu tiltlu gratuit

Bunurile sau serviciile acordate gratuit de firmă salariaților sunt considerate avantaje în natură și se supun impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii (CAS și CASS).

34.Împrumuturi nerambursabile de la firmă

Împrumuturile nerambursabile acordate de firmă salariaților sunt considerate avantaje în natură și se supun impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii (CAS și CASS).

35.Indemnizația de neconcurență

La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot negocia și cuprinde în contract o clauză de neconcurență prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizații de neconcurență lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurență.

Indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncă sunt considerate venituri asimilate salariilor si se supun impozitului si contributiilor sociale.

36. Anularea unei creanțe a angajatorului asupra angajatului

Sumele rezultate din anularea unei creanțe a angajatorului asupra angajatului reprezintă avantaj de natură salarială și se supune impozitului, CAS și CASS.

37.Tichete de cresă

Tichetele de creșă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap și pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul.

Pentru semestrul I al anului 2022 începând cu luna aprilie 2022, si pentru august 2022 și septembrie 2022, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă, este de 520 de lei.

Aceste tichete acordate de angajator angajatului conform legii sunt supuse impozitului pe venitul din salarii, însă nu sunt incluse în baza de calcul a CAS și CASS.

38.Ajutoare pentru adoptie

Ajutoarele de adopție acordate de angajator salariatului nu sunt venituri impozabile și nici nu se supun contribuțiilor sociale dacă sunt prevăzute în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

39. Avantaje imputate salariatului

Orice avantaje primite în bani și în natură și care sunt imputate salariatului în cauză nu se impozitează.

40.Ore suplimentare

Codul muncii prevede că munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În aceste condiții salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Sporul pentru munca suplimentară se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

Modul de impozitare al sporului este acelasi cu al salariului: se supune impozitului, CAS si CASS.

41.Sume compensatorii

Salariile compensatorii sunt supuse aceluiași regim ca salariul obișnuit, respectiv se supun CAS, CASS și impozitului pe venit.

42. Concedii de odihnă neefectuate la încetarea contractului de muncă

Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Dacă la încetarea contractului de muncă angajatul mai are zile de concediu de odihnă neefectuate, va primi contravaloarea acestora, iar suma primită se supune aceluiași sistem de taxare ca salariul de baza.

Urmăriți Republica pe Google News

Urmăriți Republica pe Threads

Urmăriți Republica pe canalul de WhatsApp 

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
  • Toma check icon
    Buna ziua. De cand este salariul asociat beneficiilor? Dragilor, este OBLIGATIE. Prin acceptul tau de a ma angaja, consideri ca voi aduce firmei beneficii prin experienta, aport, s.a.m.d.. ... PENIBIL !
    • Like 0


Îți recomandăm

Centrul Pompidou

Francezii anunță, sub patronajul președintelui Emmanuel Macron, deschiderea pe 27 martie a celei mai mari expoziții Brâncuși de până acum, iar un vin românesc a fost ales drept vinul oficial al evenimentului inaugural: Jidvei. (Profimedia Images)

Citește mai mult

Familia Mirică

„Eu, soția, mama și tata. Mai nou, sora și cumnatul care au renunțat să lucreze într-o firmă mare de asigurări ca să ne ajute cu munca pământului. Au fugit din București și au venit la fermă, pentru că afacerea are nevoie de forțe proaspete. Și cei 45 de angajați ai noștri, pe care-i considerăm parte din familie”. Aceasta este aritmetica unei afaceri de familie care poate fi sursă de inspirație pentru toți tinerii care înțeleg cât de mult a crescut valoarea pământului în lumea în care trăim.

Citește mai mult

Dan Byron

Într-un dialog deschis, așa cum sunt și majoritatea pieselor scrise de el, Daniel Radu, cunoscut mai degrabă ca Dan Byron, a vorbit recent la podcastul „În oraș cu Florin Negruțiu” despre copilăria sa, cântatul pe străzi la vârsta de 16 ani, amintirile mai puțin plăcute de la Liceul Militar de Muzică, dar și despre muzica sa și publicul ei întinerit. (Foto: Cristi Șuțu)

Citește mai mult