Sari la continut

Încearcă noul modul de căutare din Republica

Folosește noul modul inteligent de căutare din Republica. Primești rezultate în timp ce tastezi și descoperi ceea ce te interesează filtrat pe trei categorii: texte publicate, contributori și subiecte. Încearcă-l și spune-ne cum funcționează, părerea ta ne ajută.

Regulamentul Campaniei “Câștigă Bursa BT Roberto Marzanati la EMBA University of Hull”

Regulamentul Campaniei “Câștigă Bursa BT Roberto Marzanati la EMBA University of Hull”

CAPITOLUL 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Campania este organizată de Asociația Transilvania Executive Education – TEE (numită de aici înainte „Organizator”), cu sediul în Cluj-Napoca, str. R. Ferdinand, nr. 22-26, etajul 3, C.I.F 33251955, reprezentată legal de către Dnul Moisă Tiberiu, în calitate de Președinte. Campania “Castigă o bursă la EMBA University of Hull” se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

CAPITOLUL 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilr pe piață. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație, în cazul furnizării unor date eronate, de a asigura transferul în condiții normale a premiului.

Prin înscrierea la această campanie , participanții sunt de acord ca informațiile legate de identitatea lor să intre în baza de date a Organizatorului, conform Legii 677/2001, acestea putând fi folosite pentru activitațile sale de marketing.

CAPITOLUL 3. Durata campaniei promoționale și aria de desfășurare

Campania se va desfășura în perioada 2-22 septembrie 2019. Câștigătorul va fi anunțat pe data de 30 septembrie 2019 direct și prin intermediul siteului. Aria de desfășurare a campaniei este întreg teritoriul României.

CAPITOLUL 4. Dreptul de participare

La această campanie pot participa toate persoanele fizice care au domiciliul / reședința în România care îndeplinesc condițiile de participare prevăzute la capitolul 6 din prezentul regulament.

Prin înscrierea la această campanie, participanții acceptă și se supun prevederilor prezentului Regulament. Angajații Tetragon Publishing SRL, rudele de la gradul I până la gradul IV ale acestora, precum și firmele colaboratoare implicate în derularea campaniei nu au dreptul să participe la această campanie.

Participarea la această campanie implică acceptul ca numele, fotografiile și alte materiale audio sau video cu participantul câstigător să poata fi făcute publice și folosite în scop publicitar.

CAPITOLUL 5. Mecanismul campaniei

Pe site-ul republica.ro se regăsesc detalii despre înscrierea în competiție.

Participanții se înscriu în concurs (în intervalul 2-22 septembrie 2019 inclusiv) prin parcurgerea următorilor pași obligatorii:

Trimiterea pe adresa de-mail office@teecluj.ro a următoarelor documente:

• CV în limba engleză, care să cuprindă şi aceste informații: realizări obținute în business și în afara acestuia; realizări academice și contribuția adusă comunității sau unor comunități;

• Eseu de maxim 500 de cuvinte, în limba engleză, pe următoare tema: Ce înseamnă expansiunea digitalizării la nivel global pentru managementul unei afaceri/companii?

• Două recomandări, în limba engleză. Recomandările trebuie să conțină datele de contact ale persoanei care recomandă şi antetul companiei/instutiției reprezentate de persoana care face recomandarea.

Toate documentele de mai sus trebuie trimise la adresa de email office@teecluj.ro în perioada de desfășurare a campaniei, 2-22 septembrie 2019 inclusiv. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care un participant furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

CAPITOLUL 6. Condiții de participare

Fiecare participant are dreptul să se înscrie în concurs o singura dată, fiind obligat să-și înregistreze datele reale cu caracter personal. La acest concurs are drept de participare orice persoană care îndeplinește în mod cumulativ toate condițiile de mai jos:

• Este cetățean român sau rezident în România;

• Are minim 3 ani de experiență în management, dupa terminarea studiilor

• Cunoaște limba engleză la nivel avansat și are un certificat sau atestat de limba sau este dispus sa dea un test;

• Accesează site-ul www.republica.ro, în intervalul desfășurării concursului și parcurge toate etapele menționate în regulament la capitolul 6;

• Este de acord cu publicarea numelui, prenumelui și a fotografiei pe site-ului republica.ro, în cazul în care este desemnat câștigătorul concursului;

• Confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament și că este de acord în totalitate cu termenii și condițiile precizate în acesta.

Toate criteriile de participare de mai sus sunt obligatorii. Neîntrunirea cerințelor de mai sus exclude participantul de la etapa finală de selecție.

CAPITOLUL 7. Premii

În cadrul campaniei, se acordă o bursă integrală EMBA în valoare totală de 15.000 de euro pentru studierea programului EMBA University of Hull, din Cluj-Napoca. Suma include costul studiilor. Cheltuielile de deplasare la cursuri sau costul manualelor vor fi suportate de către câștigător.

Cursurile programului EMBA organizate de Asociația Transilvania Executive Education – TEE, în parteneriat cu The University of Hull vor începe în 17 octombrie 2019 și se vor desfășura în Cluj-Napoca.

CAPITOLUL 8. Desemnarea câstigătorului și acordarea premiului

8.1. Alegerea câștigătorului se va face în urma analizării aplicațiilor conform cerințelor din capitolul 6, de către o comisie de examinare compusă din reprezentanți ai Organizatorului și cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

8.2. Mecanismul de jurizare se va face astfel:

Pasul 1: În perioada 2-22 septembrie 2019 inclusiv are loc procesul de înscriere în concurs, prin trimiterea documentelor menționate la adresa office@teecluj.ro.

Pasul 2: În perioada 23-29 septembrie 2019, comisia de examinare analizează aplicațiile trimise și stabilește o listă în funcție de punctajul obținut, urmând ca primele 10 aplicații să se califice în următoarea etapă.

Pasul 3: Stabilirea unui interviu telefonice cu persoanele calificate în etapa 3.

Pasul 4: În data de 30 septembrie 2019 va avea loc desemnarea câștigătorului bursei.

Va fi desemnat câștigător al bursei participantul care dovedește că a întrunit toate cerințele prevăzute în prezentul regulament la Capitolul 5, urmând pașii indicați la Capitolul 6, în urma procesului de evaluare.

Alegerea câștigătorului se va face de către comisia de examinare compusă din reprezentanți ai Asociației TEE.

Anunțarea câștigătorului se va face în data de 30 septembrie 2019, numele și prenumele acestuia fiind afișate pe pagina dedicată concursului de pe site-ul republica.ro.

8.3. Câștigătorului i se va aduce la cunoștință rezultatul concursului pe adresa de e-mail sau telefonic. Organizatorul va folosi datele furnizate de candidat la înregistrarea pe pagina concursului de pe site-ul www.republica.ro, în maximum 72 de ore de la anunțarea câștigătorului.

În cazul în care câștigătorul nu pot fi contactat în 72 de ore de la anunțarea datelor de identificare ale acestuia, premiul va fi acordat altor finaliști, înscriși pe listele de rezervă. Aceștia sunt stabiliți de comisia de examinare.

8.4. Nu se acordă contravaloarea în bani a premiului câștigat.

CAPITOLUL 9. Regulamentul concursului

Regulamentul campaniei promoționale “Castigă o burse la EMBA University of Hull” este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.republica.ro. Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Pe perioada de desfășurare a campaniei aplicanții pot trimite e-mail la office@teecluj.ro pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu campania (regulament de participare, premii, modalități de acordare a premiilor), precum și pentru sugestii sau eventuale plângeri sau telefonic la 0747752825 /0753547395. Programul de funcționare a liniei telefonice este de luni până vineri, între orele 10.00 – 16.00.

Organizatorul prezenței campanii nu își asumă nicio responsabilitate privind calitatea bursei oferită drept premiu, această (n.r.–responsabilitatea) revenind în totalitate Organizatorului. Organizatorul concursului nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți.

CAPITOLUL 10. Taxe și impozite

Organizatorul are obligația de a calcula, reține la sursă și vărsa la bugetul de stat cota de 16% aplicată asupra venitului net realizat din premiu, conform art. 110 al.1 din Codul Fiscal al României.

CAPITOLUL 11. Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

Prelucrarea datelor

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către organizatorul programului: Asociația Transilvania Executive Education – TEE, cu sediul în Cluj-Napoca, str. R. Ferdinand, nr. 22-26, etajul 3, C.I.F 33251955, în calitate de organizator al competiției, programului, precum și următoarele date de contact: nr telefon 0747752825 adresa de e-mail office@teecluj.ro.

11.1 Scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Organizator, în vederea:

(i) organizării și desfășurării Campaniei;

(îi) îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale Organizatorului.

11.2 Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

Pentru acordarea în cadrul Campaniei a bursei, organizatorul prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal – nume, prenume, date de contact, date menționate în CV.

11.3 Temeiul legal al prelucrării

Temeiul legal al prelucrării este consimțământul persoanelor vizate prin înscrierea în competiție.

11.4 Destinatarii

Datele personale menṭionate mai sus vor fi dezvăluite, după caz, anumitor categorii de destinatari, precum: University of Hull, comisia de examinare compusă din membrii Asociației TEE.

11.5 Perioada de stocare

Datele dumneavoastră, în calitate de participant în cadrul competiei vor fi păstrate pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la încetarea relației dumneavoastră de afaceri cu Organizatorul, conform prevederilor legale aplicabile.

11.6 Drepturile participanților la Campanie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Organizatorul asigură participanților, pe toată durata derulării Campaniei, posibilitatea de a-și exercita următoarele drepturi prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor:

(i) dreptul la informare. Înțelegem să ne îndeplinim obligația de informare prelabila a dumneavoastră prin informațiile pe care vi le aducem la cunoștință în cadrul prezentului Regulament ;

(îi) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plângere în față Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participanții care au întrebări cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal în cadrul Campaniei sau care doresc să își exercite oricare dintre drepturile menționate anterior la pct. (îi)- (viii), pot transmite un email la adresa de poștă electronică office@teecluj.ro sau o cerere scrisă semnată la sediul organizatorului indicat mai sus, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor”. Cererea va fi soluționată în termenul legal de o lună, cu excepția situației în care, din motive specifice legate complexitatea solicitării, acest termen poate fi prelungit.

În temeiul art. 12 alin. 6 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, în cazul în care – că urmare a sesizărilor/cererilor/reclamațiilor persoanelor vizate transmise în modalitățile indicate mai sus – Transilvania Executive Education are dubii privind identitatea persoanelor care le-au transmis, să le solicite acestora furnizarea de date suplimentare în vederea identificării lor clare și furnizării răspunsului la aceste solicitări.

Pentru detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activității desfășurate de organizator, aveți posibilitatea de a consulta Politica de confidențialitate a Asociației, disponibilă la următoarea pagină de internet: [website]

11.7 Gestionarea și securitatea datelor

Organizatorul se obligă să implementeze un nivel adecvat de securitate și proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja datele prelucrate. Politicile și procedurile privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-și îndeplini sarcinile specifice, sub obligaṭia păstrării confidenṭialităṭii lor.

În cazul unei incălcări a securitătii datelor cu caracter personal, organizatorul va respecta toate legile în vigoare privind notificarea incălcării securității datelor.

Organizatorul se obligă să impună oricăror Împuterniciți ai săi obligații similare.

11.8 Modificarea prezenței secțiuni a Regulamentului, privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul are dreptul de a modifică prezentul Articol 7 la Regulament oricând pe durată desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată în prealabil pe site-ul Organizatorului, respectiv va fi adusă la cunoștință Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.

CAPITOLUL 12. Litigii

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

CAPITOLUL 13. Întreruperea campaniei

Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră, caz fortuit sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte de a anunța publicul prin afișare pe site-ul republica.ro. 

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Testare Covid-19

„Toată lumea așteaptă ca rezultatul să fie pozitiv sau negativ. În biologia moleculară, rezultatul este detectabil/ nedetectabil. Negativ sau pozitiv se pot asocia altor tipuri de teste, dar nu acestor tipuri de teste”, explică dr. Andreea Alexandru, director medical, divizia de laboratoare Regina Maria.

Citește mai mult

Navigând împreună spre viitor

„M-a luat așa, ca pe șah, m-a aranjat, deci eu nu gândeam în perioada aia. De fapt, când primești vestea asta, tu... ești pur și simplu... te oprești în timp și ai în față un hău și nu știi unde să pornești”. Aceasta este mărturia Lilianei, a cărei poveste impresionantă vă invit să o descoperiți.

Citește mai mult

Dan Byron_FB

Se numește Daniel Radu, are 43 de ani și a copilărit într-un bloc lung, aflat lângă un altul, în ruină, de pe Șoseaua Pantelimon din București. În lumea aceea, mulți copii săraci, jefuiți de către soartă de dragoste și siguranță, căutau să recupereze ceva de la viață din buzunare străine și să egaleze scorul lovindu-i pe cei mai slabi decât ei.

Citește mai mult