Sari la continut

Un singur om poate să schimbe cu mintea lui o țară

De cinci ani, peste 500 de contributori își scriu ideile pe această platformă, construiesc împreună cu noi o comunitate, un spațiu al celor care știu că România poate să arate altfel. Te invităm să scrii și tu!

Noi modificări ale Codului Fiscal în ceea ce privește IMM-urile

Fiscalitate

(Foto: Guliver Getty Images)

Legea de aprobare a OUG3/2017 trimisă spre promulgare aduce o serie de modificări, în ceea ce privește impozitul pe profit, impozitul microîntreprinderilor și taxa pe valoare adăugată. Am trecut în revistă doar câteva care mi s-au părut mai importante, cu impact mai mare asupra firmelor cărora li se aplică. 

  • În ceea ce privește impozitul pe profit:

Text nou:

La articolul 13 alineatul (2), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:

„k) asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de proprietari, cu excepția celor care obțin venituri din exploatarea proprietăţii comune, potrivit legii.

Explicații:

Asociatiile de proprietari pentru că sunt persoane juridice române intră în sfera contribuabililor plătitori de impozit pe profit.

Dar NU VOR RĂMÂNE în sfera contribuabililor asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice care efectuează DOAR ÎNCASAREA cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari. 

Intră în vigoare de la 01.01.2018 

  • În ceea ce privește impozitul microîntreprinderilor:

Text nou:

21.La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins:

(2) Prevederile alineatului (1) se aplică și persoanelor juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Prevederile prezentului titlu prevalează față de prevederile Legii nr. 170/2016.

Explicații

În contextul intrării în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 a prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, care se aplică persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit , persoane juridice care trebuie să aplice obligatoriu și sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, pentru un nivel al veniturilor care nu a depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro, era necesară precizarea priorității uneia dintre cele două legi, Legea nr.227/2015 (prin titlul III) sau Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. 

Reguli tranzitorii :

31.La articolul 48, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Persoanele juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016, și care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, îndeplinind și celelalte condiții prevăzute la art. 47 alin.(1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu luna următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, inclusiv.

Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin excepție de la prevederile art 41 și art.42, până la acest termen se calculează, declară și plătește impozitul specific unor activități, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 - sfărșitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Impozitul specific unor activități aferent acestei perioade se determină prin impărțirea impozitului specific anual la 365 zile și inmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 - sfărșitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi. Pentru determinarea impozitului specific unor activități se aplică și celelalte reguli prevăzute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe profit se determină luând în considerare veniturile și cheltuielile înregistrate în această perioadă, iar rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade.”

Reguli tranzitorii pentru intrarea în vigoare în cursul anului 2017.

Nu este necesară stabilirea unui termen special de intrare în vigoare, întrucât se dorește aplicarea cu 1 a lunii următoare publicării acestei Legi în Monitorul Oficial.

Observație: În cazul în care se va publica în luna IUNIE se va aplica din 01.07.2017, iar dacă se va publica în luna IULIE se va aplica din 01.08.2017. 

Text vechi:

„ART. 53 - Baza impozabilă

(1)

e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

(...)

(Legea 227/2015) „

Text nou:

„61.La articolul 53 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor; „

Intra in vigoare de la 01.10.2017

  • În ceea ce privește TVA:

Text vechi:

„Art. 281

(1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, cu excepțiile prevăzute în prezentul capitol.

(8) În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică și altele asemenea, se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.

(9) În cazul operațiunilor de închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pe o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se consideră efectuat la fiecare dată specificată în contract pentru efectuarea plății.

Text nou:

ART 281

”(1) Faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, în conformitate cu regulile stabilite de prezentul articol.

(8) În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin.(7), cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de leasing, de consesionare, de arendare de bunuri, de acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficia, asupra unui bun imobil, și alte livrări/prestări asemenea, se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate, sau în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.”

35.La articolul 281 alineatul (9) se abrogă.

Intra in vigoare de la 01.10.2017

Explicații:

Modificarea art. 281 alin.(8) si abrogarea art. 281 alin.(9) au drept scop alinierea pentru aplicarea aceleiași reguli de stabilire a faptului generator de taxă pentru serviciile care sunt prestate continuu. Astfel, operațiuni precum închirierea și leasingul, conform prevederilor actuale de la art. 281 (9), au fapt generator de taxa doar la data prevăzută în contract pentru plată. În mediul privat există numeroase situații în care nu se prevăd scadențe prin contract, ci se prevede că acest gen de servicii vor fi achitate într-un anumit termen de la data emiterii unei facturi, caz în care există un vid legislativ și nu se poate stabili care este data faptului generator de taxa .

Conform prevederilor modificate, și în cazul leasingului sau al închirierii, faptul generator va interveni ori la data prevăzută în contract pentru plată, ori la data emiterii unei facturi.

Text vechi:

Alin.(11) lit. h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor și în termenele stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Text nou:

Alin 11 lit. h) dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în Romania, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat. Prin ordin al președintelui ANAF se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal .

Text vechi:

(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a) - e) și h), la solicitarea persoanelor impozabile organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA aplicând prevederile alin. (9) astfel:

e) în situația prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează situația care a condus la anulare, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

(19) În vederea justificării intenției și a capacității de a desfășura activitate economică, în sensul alin. (9) și alin. (11) lit. h), societățile cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului furnizează organului fiscal informații relevante, prin completarea unei declarații al cărei model este aprobat prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Legea 227/2015

Text nou:

(12) Procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este stabilită prin normele procedurale în vigoare. După anularea înregistrării în scopuri de TVA conform alin.(11) lit. a)-e) și h), organele fiscale înregistrează persoanele impozabile la solicitarea acestora, astfel:

..........................................................

e) în situația prevăzută la alin. (11) lit. h), dacă încetează situația care a condus la anulare, respectiv societatea nu mai prezinta risc fiscal ridicat, conform criteriilor stabilite la alin. 11 lit. h), de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA.

39. La articolul 316, alineatul (19) se abrogă. "

Intră în vigoare de la 01.10.2017

Art. 316 alin.(8) – s-a eliminat trimiterea și la alin.(12), iar din preambulul art. 316 (12) s-a eliminat trimiterea la alin.(9).

Aceste modificări sunt necesare pentru ca persoanele care au fost înregistrate și au funcționat, dar li s-a anulat codul de TVA conform art 316 alin.(11) lit. a)-e) să nu mai treacă prin filtrul criteriilor stabilite de ANAF privind analiza de risc.

Astfel, o persoană care, de exemplu, nu a depus 6 deconturi de TVA, I se anulează codul de TVA conform art. 316(11) lit.d), va solicita înregistrarea conform art. 316 (12) lit. c), dar i s-ar aplica și alin.(9), cel referitor la riscul fiscal, deși legea prevede că singura lor obligație ar fi să depună deconturile pe care nu le-au depus și o declarație pe propria răspundere că vor depune la timp deconturile de TVA.

În acest fel, numai societăților nou înființate, precum și celor care depășesc plafonul de scutire sau solicită prin opțiune înregistrarea în scopuri de TVA, li se vor aplica prevederile art.316 alin.(9) din Codul fiscal, deoarece organele fiscale au deja instrumentul prevăzut la art. 316 alin.(11) lit. h) pentru a putea anula codul de TVA al unei persoane care prezintă risc fiscal ridicat.

Modificările propuse au în vedere respectarea jurispudenței CJUE, astfel cum prevede și Tratatul de aderare si art 11 din Codul fiscal, respectiv decizia în cazul C-527/11 Ablessio. În acest caz Curtea a decis că statele membre nu au dreptul să refuze înregistrarea în scopuri de TVA a unei personae impozabile pentru motivul că aceasta nu poate justfica că are suficinte resurse financiare, tehnice și umane în momentul în care depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA. În baza art. 273 din Directiva 2006/112/CEE, statele membre pot totuși să împiedice înregistrarea în scopuri de TVA dacă aceasta ar fi utilizată în scop fraudulos. În acest sens toate referirile la intenția și capacitatea unei persoane impozabile de desfășura activități economice au fost eliminate prin prezenta propunere.

Deci s-a dus cu sintagma " nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică", noroc cu Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie pe care o aminteam încă din 2015, ca Moise în pustiu.

Legea trimisa spre promulgare, aici.

Acestea intră în vigoare astfel :

"(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile prezentei legi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţiile prevăzute la alin. (3) şi alin. (4).

(3) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I pct. 1, referitoare la art. 13 alin. (2) lit. k) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. "

(4) Prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I pct. 2, referitoare la art. 25 alin. (4) lit. c), art. I pct. 5 – referitoare la art. 53 alin. (1) lit. e), art. I pct. 15 – referitoare la art. 281 alin. (1) şi alin. (8), art. 286 alin. (1) lit. c), art. 287 lit. d), art. 316 alin.(8), (9), alin.(11) lit. h), partea introductivă a alin. (12) şi alin.(12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017. "

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult