Sari la continut

Află ce se publică nou în Republica!

În fiecare dimineață, îți scrie unul dintre autorii fondatori ai platformei. Cristian Tudor Popescu, Claudiu Pândaru, Florin Negruțiu și Alex Livadaru sunt cei de la care primești emailul zilnic și cei cărora le poți trimite observațiile, propunerile, ideile tale.

Toate persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, chirii, dobânzi, dividende trebuie să depună declarația unică până pe 31 iulie

Declarația fiscală online - taxe

(Foto: Guliver/Getty Images) 

Toate persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, chirii, dobânzi, dividende și alte venituri trebuie să depună declarația unică până cel târziu marți, 31 iulie, la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Prin intermediul documentului, contribuabilii trebuie să declare veniturile extrasalariale obținute în 2017 și pe cele estimate pentru 2018, în vederea plății impozitelor și contribuțiilor aferente la stat. Pentru depunerea online a declarației și plata anticipată a taxelor sunt prevăzute și anumite reduceri, așa cum voi detalia în cele ce urmează. 

În 2018, persoanele fizice cu venituri din activități independente (PFA, titulari ai întreprinderilor individuale/familiale), investiții (dividende, dobânzi, tranzacționare titluri), drepturi de autor fără reținere la sursă, chirii sau activități agricole, silvicultură și piscicultură trebuie să le declare la Fisc până cel târziu la 31 iulie 2018 (în condițiile în care 16 iulie, termenul stabilit inițial a fost prorogat), prin intermediul declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. 

Declarația poate fi transmisă anul acesta în format hârtie, direct la registratura unității fiscale în a cărei rază teritorială își au domiciliul contribuabilii, sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire (cu mențiunea că data depunerii documentului în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau cea a depunerii la poștă, după caz). Suplimentar, există varianta depunerii electronice (care din 2019 va fi obligatorie), fie prin Spațiul Privat Virtual, serviciu gratuit, pus la dispoziția contribuabililor pe portalul ANAF, fie cu semnătura electronică, pe site-ul e-guvernare.ro.

Conform prevederilor din Codul fiscal, veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii și veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente. Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective.

Declarația unică cuprinde mai multe părți ce trebuie completate, în funcție de situație, astfel:

- Venituri realizate în anul 2017 din România și din străinătate;

- Venituri estimate pentru anul 2018;

- Detalii cu privire la asigurarea pentru plată contribuției la pensie (CAS) pentru anul 2018;

- Detalii cu privire la asigurarea pentru plată contribuției la sănătate (CASS) pentru anul 2018.

Concret, până pe 31 iulie 2018, au obligația să depună declarația unică persoanele fizice rezidente în România care:

Au realizat în anul 2017 venituri:

 • din România, din următoarele activități:

- activități independente (sunt exceptați cei care au aplicat norme de venit în anul 2017, mai puțin cei care au depus declarația privind norma de venit în luna decembrie 2017 și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate. De asemenea, sunt exceptați și cei pentru care impozitul a fost reținut la sursă – de ex. veniturile din drepturi de autor)

- cedarea folosinței bunurilor (sunt exceptați cei care în anul 2017 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți a fost stabilită în lei și care au optat pentru aplicarea cotei forfetare de cheltuieli și cei care au realizat venituri din arendă);

- activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;

- piscicultură și/sau silvicultură;

- transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

- jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker;

- alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației (de ex. cesiune de creanță).

 • din străinătate, din următoarele activități:

- venituri din profesii liberale;

- venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii;

- venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;

- venituri din cedarea folosinței bunurilor;

- venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură;

- venituri sub formă de dividende;

- venituri sub formă de dobânzi;

- venituri din premii;

- venituri din jocuri de noroc; 

- câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar, alte venituri din investiții;

- venituri din pensii;

- remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație / administratori / cenzori și alte venituri similare;

- alte venituri supuse impunerii potrivit Codului fiscal. 

Declarația se completează cu veniturile efectiv realizate în anul 2017 din sursele menționate mai sus.

Și / sau

Estimează că în anul 2018 vor realiza venituri din România din:

- activități independente impuse în sistem real sau pe bază de norme de venit;

- drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;

- cedarea folosinței bunurilor (impozitate în sistem real, pe normă de venit sau cote forfetare de cheltuieli), cu excepția veniturilor din arendă;

- activități agricole impuse în sistem real sau pe bază de norme de venit;

- silvicultură și piscicultură.

Declarația se completează cu veniturile estimate a fi realizate în anul 2018 din sursele menționate mai sus sau, după caz, cu normele de venit aprobate pentru activitățile repective.

Atenție!!! Nu se estimează veniturile din străinătate, acestea fiind declarate în declarația unică ce va fi depusă în anul 2019 pentru venitul efectiv realizat în anul 2018. Prin venituri din străinătate se înțeleg acele venituri care sunt din activități efectiv prestate în străinătate. Dacă activitatea se realizează din România și plătitorul este un nerezident, atunci veniturile se consideră ca fiind din România și trebuie estimate în declarația unică ce trebuie depusă în această lună.

Și /sau:

Au obligația să se asigure în anul 2018 pentru pensie (CAS) sau optează pentru această asigurare:

- Sunt obligate să se asigure pentru pensie persoanele fizice care realizează venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii și din profesii liberale) și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală (cu excepția celor pentru care CAS se reține la sursă sau care sunt scutite de la plata CAS) din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri și care estimează pentru anul 2018 venituri nete, norme anuale de venit a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 22.800 lei (12 salarii minime brute pe țara, în vigoare la termenul de depunere a declarației).

- În declarație se completează suma lunară pentru care se dorește să se facă asigurarea, contribuția fiind de 25% din suma asigurată. Atenție, suma asigurată nu poate fi mai mică decât salariul minim pe economie (adică 1.900 lei/lună).

- Optează pentru asigurarea pentru pensie – această opțiune este disponibilă pentru persoanele care realizează venituri din cele menționate mai sus sub plafonul de 22.800 lei, dar care vor să se asigure pentru pensie. Și în acest caz, venitul minim asigurat nu poate fi mai mic de 1.900 lei/lună);

Și /sau:

Au obligația să se asigure în anul 2018 pentru sănătate (CASS) sau optează pentru această asigurare:

Au obligația să se asigure pentru plata CASS toate persoanele fizice care estimează, pentru anul 2018, venituri a căror valoare cumulată, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, este cel puțin egală cu 22.800 lei (nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației), din următoarele categorii:

- venituri din activități independente;

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din asocierea cu o persoană juridică română;

- venituri din cedarea folosinței bunurilor;

- venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

- venituri din investiții (dobânzi, dividende, câștiguri de capital etc.);

- venituri din alte surse.

CASS datorată se calculează prin aplicarea cotei de 10% la salariul minim pe economie, indiferent dacă veniturile realizate depășesc această valoare.

În situația în care persoanele fizice estimează un venit net anual cumulat sub nivelul de 22.800, acestea pot opta pentru plată contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții că persoanele mai sus menționate.

Pentru veniturile din 2017, declarate prin formularul unic, contribuabilii vor primi decizii de impunere, termenul de plată fiind de 60 de zile de la momentul comunicării deciziei. De altfel, acestea vor fi ultimele decizii de impunere pe care le vor primi contribuabilii, în condițiile în care începând cu veniturile aferente anului 2018 intră în vigoare sistemul de autoimpunere, prin care contribuabilii vor achita impozitul pe venit în bază calculului realizat automat prin intermediul declarației unice.

Pentru 2018, veniturile din activități independente trebuie declarate până pe 31 iulie 2018, urmând că plățile de impozit și contribuții sociale să fie efectuate până pe 15 martie 2019, într-o singură transă sau în mai multe, în funcție de opțiunea fiecăruia. Pentru a încuraja plată anticipată a impozitului și a contribuțiilor sociale, autoritățile acordă, în anumite condiții, reducerea taxelor datorate. Conform prevederilor din Codul fiscal, reducerile ce se pot acordă prin declarația unică sunt:

- 10%, dacă declarația unică se depune online până la 31 iulie 2018 și plată este efectuată integral până la 15 decembrie 2018;

- 5%, dacă declarația unică se depune online până la 31 iulie 2018 și plată este efectuată integral până la 15 martie 2019;

- 5%, dacă declarația unică se depune în format tipărit și plată este efectuată integral până la 15 decembrie 2018.

Incepând din 2019, termenul pentru depunerea declarației unice va fi 15 martie, iar documentul va putea fi depus numai în format electronic, fie prin Spatiul Privat Virtual, o aplicatie online a fiscului în care persoanele fizice trebuie să își creeze un cont, fie pe portalul e-guvernare.ro, unde contribuabilii trebuie să dețină un certificat digital.

Potrivit legislației în vigoare, nedepunerea la termenul prevăzut de lege a declarației unice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

În cazul aplicării sancțiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare contravențională.

Declarația unică a înlocuit șapte formulare fiscale folosite până nu de mult de persoanele cu venituri extrasalariale: 200, 201, 220, 221, 600, 604 și 605. Noul sistem de declarare și plată a taxelor în cazul persoanelor fizice a fost oficializat în martie 2018, prin intermediul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
 • Da' care sint dobinzile care nu sint impozitate la sursa?
  • Like 0
  • @ Cristina Danasel
   cele bancare provenite din dividende sau castiguri de la "actiuni" ale caraor valoare creste (invers , nu)
   • Like 0
 • Pai si nu se stie?...Pana si fiul meu de 28,designer fiind, fara prea multe cunostinte fiscale, si-a transmis declaratia on-line!(cu verificarea mea,desigur!!!)
  • Like 0
 • la intrebarea mea la anaf sect 2,, daca cei care au depus deja, pana la 31 marie, declaratia 200 - in cazul meu - ar trebui sa redepuna ceva, raspunsul a fost ca nu;
  sper asa sa fie pt nu m-asi impune de 2 ori
  • Like 0


Îți recomandăm

Stinge lumina!

Consumerismul nostru a lucrat în compensare. Ne-am cumpărat frigidere mari și le-am burdușit cu mâncare. Ne-am vârfuit cărucioarele la supermarket, cumpărând produse la ofertă de care nu aveam nevoie și care ni s-au stricat în cămară. Ne-am construit clădiri de sticlă pe care le-am luminat feeric, așteptându-ne ca factura la curent s-o plătească sfântul CEO. (Foto: Profimedia Images)

Citește mai mult

Carlos Moreno

„Logica e simplă de fapt - cu cât se construiesc mai multe drumuri pentru mașini, cu atât vom avea mai multe mașini, iar cu cât vom construi mai multe piste pentru biciclete, cu atât vom avea mai multe biciclete, de asemenea, cu cât vom face mai multe spații pentru oameni, cu atât va veni mai multă lume să facă activități”, spune Carlos Moreno. (Foto: ARCEN)

Citește mai mult

UNStudio 1

UNStudio este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate birouri de arhitectură din lume, cu filiale în Amsterdam, Frankfurt, Shanghai, Hong Kong, Dubai și Melbourne. are în portofoliu peste 120 de proiecte internaționale, precum clădiri de birouri, rezidențiale, muzee, poduri, dar și masterplanuri urbane. Printre cele mai cunoscute lucrări - Podul Erasmus din Rotterdam, Mercedes-Benz Museum din Stuttgart, Arnhem Central Station, Designul Doha Metro Station.

Citește mai mult

Marius Sava

„La mine pacienții nu vin niciodată singuri, vin cu partenerul”, spune medicul specialist pneumolog Marius Sava, cu competențe în somnologie, de la Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, despre cei care ajung la ușa cabinetului cu simptome de apnee în somn.

Citește mai mult