Sari la continut

Spune-ți părerea! Intră alături de noi în comunitatea Republica

Vă invităm să intrați în Comunitatea Republica, grupul de Facebook în care contributorii, cei care își scriu aici ideile, vor sta de vorbă cu tine. Tot ce trebuie să faci este să ceri intrarea în acest spațiu al dialogului.

Cele mai importante modificări ale Codului Fiscal, valabile din ianuarie 2023. Noutăți în domeniul salarizării: majorarea salariului de bază minim brut, prevederi speciale - 200 de lei din venituri din salarii, netaxabili

deduceri fiscale

MODIFICĂRILE CODULUI FISCAL DIN IANUARIE 2023

Începând cu ianuarie 2023 intră în vigoare prevederile Ordonanței nr. 16/2022 ce a adus următoarele modificări ale Codului Fiscal:

a) vor putea beneficia de facilități fiscale aferente sectorului construcțiilor și sectorului agricol și industriei alimentare doar persoanele fizice, pentru veniturile realizate în baza contractului individual de muncă (nu și în cazul altor raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, așa cum este în prezent).

b) prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier sunt incluse alături de indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale în plafoanele netaxabile stabilite astfel:

– în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

– în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de baza corespunzătoare locului de muncă ocupat.

c) prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute mai sus, sunt netaxabile în limitele în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;

d) Introducerea unui nou plafon netaxabil atât în scop de impozit pe venit cât și în scop de contribuții sociale, de 33% aplicabil la salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat pentru următoarele venituri cumulate lunar:

• prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute pentru lucrători din transport rutier, în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;

• contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații hrană acordată de angajatori angajaţilor, în cazul în care potrivit legislaţiei în materie este interzisă introducerea alimentelor în incinta unităţii; astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la dată acordării, în conformitate cu legislația în vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înțelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în vigoare;

• cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană, în următoarele condițîi:

(i) angajatul, soțul/soția acestuia nu dețîn o locuință în proprietate personală sau în folosință în localitatea în care își desfășoară activitatea;

(îi) spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat în acest scop de la o terță persoană, de către angajator;

(iii) contractul de închiriere dintre angajator și terță persoană este încheiat în condițiile legii;

(iv) plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți, în cazul în care ambii soți desfășoară activitate în aceeași localitate, la același angajator sau la angajatori diferiți, pe baza declarației pe propria răspundere a acestuia.

La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară, în vigoare în luna pentru care se acordă avantajele. Verificarea îndeplinirii condițiilor se efectuează pe baza documentelor justificative și constituie responsabilitatea angajatorului;

• contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;

• contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparțînând Spațiului Economic European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

• primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;

• sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemunca pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoană fizică desfășoară activitate în regim de telemunca. Sumele sunt acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

Ordinea în care veniturile se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de baza corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de angajator.

e) Modificarea deducerii personale de bază

Începând cu 1 ianuarie 2023 deducerea personală de baza se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului.

Se stabilește în funcție de nivelul salariului brut obținut în luna respectivă, numărul de persoane aflate în întreținere și este acordată că procent din salariul minim brut pe țară.

În prezent deducerea personală de baza se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 3.600 de lei, iar valorile acordate nu depindeau de valoarea salariului minim brut pe țară.

În continuare rămâne în vigoarea prevederea că în cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală de baza se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală de baza se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.

f) Modificarea limitei de venituri obținute de persoanele în întreținere

Persoană în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc lunar 20% din salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata, cu excepția anumitor veniturilor (burse și premii școlare, competiționale, pensii de urmaș, prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În prezent limita este de 510 lei lunar.

g) Introducerea deducerii personale suplimentare formată din:

– 15% din salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata pentru persoanele fizice cu vârstă de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de baza minim brut pe țară

– 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârstă de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

Prin părinte, se înțelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, , adoptatorul, persoană care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoană care are în plasament copilul sau în tutela, persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar. În situația în care părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară desfășoară activitate la mai mulți angajatori, are, în plus, obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator

II. MAJORAREA SALARIULUI DE BAZA MINIM BRUT PE ȚARĂ GARANTAT ÎN PLATA ÎN ANUL 2023

Conform Hotărârii nr. 1447/2022 începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe luna, reprezentând 18,145 lei/ora.

Conform OUG nr. 168/2022, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2028 pentru domeniul construcțiilor, salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe luna, reprezentând în medie 24,194 lei/ora.

Nerespectarea prevederii constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei conform art. 260 alin. (1) lit. a) din Codul muncii și atrage anularea acordării facilităților fiscale.

Menționăm că salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru va rămâne 3.000 lei lunar pentru sectorul agricol și industria alimentară și de două ori câștigul salarial mediu brut în cazul lucrătorilor străini înalt calificați.

III PREVEDERI SPECIALE - EXISTENȚA 200 DE LEI DIN VENITURI DIN SALARII ȘI ASIMILATE SALARIILOR NETAXABILI DIN ANUL 2023

Conform Ordonanței de urgență nr. 168/2022, în perioada ianuarie 2023 – decembrie 2023, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de baza, nu se datorează impozit pe venit și contribuțîi sociale obligatorii la suma de 200 lei/luna, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) nivelul salariului de baza brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plata stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași luna, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv.

Sectorul construcțiilor

Cei 200 de lei din venituri din salarii și asimilate salariilor netaxabili nu se aplică pentru sectorul contructiilor, în care nivelul salariului minim brut pe țară este stabilit prin Ordonanță de urgență, nu prin hotărâre a Guvernului.

Sectorul agricol și industria alimentară

Salariații care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară beneficiază de cei 200 de lei netaxabili doar dacă nu beneficiază de facilitățile fiscale din Codul Fiscal aferent sectorului de activitate.

Atenție!

Condiția prevăzută lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între 9 decembrie 2022, dată intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 168/2022, și 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de baza brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri.

Suma de 200 de lei se diminuează în funcție de:

a) perioada din luna în care salariul de baza din contractul individual de muncă este menținut la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plata stabilit prin hotărâre a Guvernului;

b) dată de la care angajații noi sunt încadrați în muncă la un nivel al salariului egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plata;

c) fractia din luna pentru care se determina veniturile din salarii și asimilate salariilor;

d) dată de la care încetează contractul individual de muncă.

Prin derogare de la Codului Fiscal, pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plata în vigoare în luna pentru care se calculează contribuțîi sociale de angajator se diminuează cu suma de 200 lei lunar (nu este necesar să se plătesc diferențe de contribuții suportate de angajator până la nivelul salariului minim).

IV. PUBLICAREA NOULUI MODEL-CADRU AL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

S-a publicat Ordinul nr. 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă ce prevede elementele ce trebuie prevăzute în mod obligatoriu în contractul individual de muncă încheiat între angajator și salariat.

Mai exact modelul-cadru a fost actualizat în urmă publicării Legii nr. 283/2022 și prevede noile elemente ce trebuie aduse la cunoștință salariatului și ce trebuie incluse în contractele individuale de muncă:

• modul de decontare sau asigurare a cheltuielilor între locurile de muncă ale angajatorului în cazul salariaților mobili;

• evidențierea separată a altor elemente constitutive ale veniturilor salariale;

• periodicitatea plății salariului;

• metoda de plată a salariului;

• condițiile de efectuare și de compensare sau de plată a orelor suplimentare;

• modalitățile de organizare a muncii în schimburi, dacă este cazul;

• condițiile perioadei de probă;

• suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuțiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, în condițiile legii, precum și acordarea, din inițiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului că urmare a activității profesionale a acestuia, după caz;

• procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate și semnăturii electronice calificate;

• dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator;

• indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului.

V. MODIFICĂRI ALE LEGISLAȚIEI PRIVIND CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPIILOR

Guvernul a adus o serie de modificări legislației privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prin publicarea Ordonanței de urgență nr. 164/2022.

Ordonanță de urgență aprobată de Executiv transpune integral în legislația națională Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viață profesională și cea privată a părinților și ingrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE.

Noile reglementări se aplică începând cu dată intrării în vigoare a Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor ce urmează să se publice în termen de 60 de zile de la dată de 7 decembrie 2022, dată intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 164/2022. Principalele modificări și completări aduse la OUG nr. 111/2010 de noul act normativ sunt:

a) extinderea perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat inițial acest drept, de la cel puțîn 1 luna la cel puțîn 2 luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile legale;

b) majorarea nivelului de venituri supuse impozitului ce poate fi obținut de părinte în decursul unui an calendaristic, în perioada concediului pentru creșterea copilului, de la 5 la 8 indemnizații minime pentru creșterea copilului, respectiv de la 6.570 lei la 10.512 lei;

c) recalcularea cuantumului indemnizației de creștere copil în cazul obținerii unor venituri suplimentare, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, din hotărâri judecătorești/adeverințe sau acte de rectificare a veniturilor;

d) suspendarea plății indemnizației de creștere copil se realizează pentru o perioada de 3 luni, începând cu luna următoare celei în care a expirat certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului. Neprezentarea unui nou certificat de încadrare în grad de handicap în termenul de 3 luni conduce la încetarea dreptului. În situația reincadrarii copilului în grad de handicap în perioada de suspendare plata indemnizației prevăzute se reia, începând cu ziua următoare reincadrarii în grad de handicap;

e) introducerea obligației angajatului de a anunță angajatorul cu cel puțîn 10 zile înainte de finalizarea concediului de maternitate sau, după caz, înainte de dată estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului, de intenția de a-și exercită dreptul la concediul pentru creșterea copilului prin depunerea unei cereri în format letric sau electronic, în care să precizeze perioada preconizată a concediului pentru creșterea copilului.

f) introducerea obligației angajatului ce se întoarce la activitatea profesională, de a anunță, în scris, angajatorul cu cel puțîn 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă.

g) suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleti sau multipleti, precum și în cazul sarcinilor suprapuse începând cu al doilea copil. Majorarea astfel calculată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizației, de 1314 lei (valoare fixă pe care o primesc în prezent mamele de gemeni, tripleti, și cu sarcini suprapuse).

Articol publicat inițial pe contexpert.ro

Urmăriți Republica pe Google News

Urmăriți Republica pe Threads

Urmăriți Republica pe canalul de WhatsApp 

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Familia Mirică

„Eu, soția, mama și tata. Mai nou, sora și cumnatul care au renunțat să lucreze într-o firmă mare de asigurări ca să ne ajute cu munca pământului. Au fugit din București și au venit la fermă, pentru că afacerea are nevoie de forțe proaspete. Și cei 45 de angajați ai noștri, pe care-i considerăm parte din familie”. Aceasta este aritmetica unei afaceri de familie care poate fi sursă de inspirație pentru toți tinerii care înțeleg cât de mult a crescut valoarea pământului în lumea în care trăim.

Citește mai mult

Dan Byron

Într-un dialog deschis, așa cum sunt și majoritatea pieselor scrise de el, Daniel Radu, cunoscut mai degrabă ca Dan Byron, a vorbit recent la podcastul „În oraș cu Florin Negruțiu” despre copilăria sa, cântatul pe străzi la vârsta de 16 ani, amintirile mai puțin plăcute de la Liceul Militar de Muzică, dar și despre muzica sa și publicul ei întinerit. (Foto: Cristi Șuțu)

Citește mai mult

RetuRO

Sunt pline rețelele sociale cu postări ale oamenilor care descriu că simt furie, frustrare, neputință, când văd deșeuri în Lacul Roșu sau lacul cu nuferi din Ipoteștii lui Eminescu, în stațiuni montane sau pe litoral. Le vedem peste tot - pe stradă, pe marginea drumurilor naționale, în tren, din tren, pe lângă calea ferată, în grădinile blocurilor, în gropile de gunoi de la marginea satelor, pe albiile pârâurilor și râurilor, în păduri.

Citește mai mult