Sari la continut

De șase ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Modificări privind salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

angajator

Foto: Getty Images

Începând cu 13 ianuarie 2021, data intrării în vigoare a Hotărârii nr. 4 din 13 ianuarie 2021 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se majorează.

Astfel, fără a include sporuri și alte adaosuri, salariul minim este de:

– 2300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră, atât pentru cetățenii români, cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori cetățeni ai Confederației Elvețiene, cât și pentru cei străini (Hotărârea nr. 4//2021 coroborat cu Ordonanța de urgență nr. 194/2002);

– 2350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare (Hotărârea nr. 4//2021);

– 3000 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, pentru domeniul construcțiilor, pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028 (Ordonanța de urgență nr. 114/2018);

Se aplică exclusiv domeniilor de activitate următoare:

(i) activitatea de construcții definită la codul CAEN 41.42.43 – secțiunea F – Construcții;

(îi) domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea și fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică;

2332 – Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argilă arsă;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;

2370 – Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812 – Extracția pietrișului și nisipului;

2351 – Fabricarea cimentului;

2352 – Fabricarea varului și ipsosului;

      2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

(iii) 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică;

De doua ori câștigul salarial mediu brut în cazul lucrătorilor străini înalt calificați (Ordonanța de urgență nr. 194/2002).

Termenul de „străin” face referire la persoana care nu are cetățenia română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori cetățenia Confederației Elvețiene.

Lucrătorii înalt calificați sunt străinii încadrați în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată sau pe durata determinată de cel puțin un an, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare.

Locul de muncă înalt calificat reprezintă locul de muncă al unei persoane care, în scopul exercitării unei activități salariate, reale și efective, în beneficiul sau sub coordonarea altei persoane, este plătită și are competențe adecvate și specifice necesare, demonstrate prin calificări profesionale superioare.

Atenție!

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani nu include sporuri și alte adaosuri.

Toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se determina prin raportare la nivelul de 300 lei al salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata.(exemplu: cuantum contribuție fond solidaritate etc.)

Nerespectarea prevederilor cu privire la salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani, fară a include sporuri și alte adaosuri constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei.

Măsuri de sprijin pentru angajatori după 1 ianuarie 2021

Conform Ordonanței de urgență nr. 220/2020, din 1 ianuarie 2021 sunt aplicabile următoarele măsuri de sprijin:

  • Stimulente pentru diverse categorii de șomeri

Angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioada nedeterminată, cu norma întreagă

- persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă,

- persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a Municipiului București,

- cetățeni români, cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere,

primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din categorile de mai sus, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Sumele se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București contracte sau convenții în temeiul art. 80, 85 și 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni pe durata căruia se primesc lunar sume.

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale persoanelor anterior termenului de mai sus sunt obligați să restituie în totalitate agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  • Subvenții de 35% din remunerația cuvenita zilei de munca pentru zilieri

Pentru persoanele care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2011, care își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de 3 luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021, se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă.

  • Subvenții de 41.5% din salariu pentru persoanele angajate pe perioadă determinată

Până la 30 iunie 2021, dar nu mai mult de o perioadă de 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, se asigură decontarea unei părți din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare, aferent perioadei lucrate.

  • Acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor

Prevederile OUG 147/2020 privind acordarea de zile libere părinților în vederea supravegherii copiilor se aplică până la 30 iunie 2021 și în situația în care prin ordin al ministrului educației se dispune suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice în sistem on-line.

Analiză preluată de pe contexpert.ro

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm