Sari la continut

Află ce se publică nou în Republica!

În fiecare dimineață, îți scrie unul dintre autorii fondatori ai platformei. Cristian Tudor Popescu, Claudiu Pândaru, Florin Negruțiu și Alex Livadaru sunt cei de la care primești emailul zilnic și cei cărora le poți trimite observațiile, propunerile, ideile tale.

Noutăți în domeniul muncii în 2021: de la simplificări și pași spre digitalizare, la sumele privind educația timpurie, talonul mov, locurile de muncă vacante și participarea salariaților la profit

munca - muncitor

Foto: Cavan Images / Alamy / Alamy / Profimedia

În domeniul salarizării și al relațiilor de muncă în anul 2021 au existat mai multe noutăți legislative, unele aducând simplificări importante și pași în direcția digitalizării, cum ar fi prevederile privind utilizarea semnăturii electronice pentru contractele de muncă, alte renunțând la măsuri cu care antreprenorii au rezonat puternic - acordarea unor sume privind educația timpurie, iar altele introducând idei cel puțin ciudate și greu de implementat, de exemplu proiectul privind participarea salariaților la profit.

Toate aceste inițiative le sintetizam mai jos:

1. În ședința de Guvern din 28.04.2021 s-a aprobat o ordonanță de urgență care reglementează o simplificare în documentația pe care microîntrepriderile cu până la 9 salariați trebuie să o pregătească în relația cu angajații.

Astfel, la angajare, fișa postului va putea fi comunicată verbal, fără a mai fi necesară forma scrisă. Doar la solicitarea scrisă a angajatului, angajatorul va avea obligația de a întocmi aceasta fișă și în forma scrisă.

Pe de altă parte, angajatorului cu până la 9 salariați i se dă posibilitatea să țină evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare angajat, în condițiile stabilite cu aceștia prin acord scris.

Cea de-a treia simplificare se referă la eliminarea obligației de întocmire a Regulamentului intern de către aceste microîntreprinderi.

2. Ministerul Muncii a publicat în 21 aprilie 2021 un proiect legislativ prin care se propune modificarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr.111/2010 referitoare la concediul de creștere copil (Hotărârea Guvernului nr.52/2011), astfel:

 • eliminarea din cuprinsul acestora a prevederilor referitoare la plata contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate persoanelor care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului;
 • corelarea prevederilor referitoare la efectuarea perioadei de cel puțin o lună din concediul pentru creșterea copilului de către părintele care nu a solicitat inițial dreptul, respectiv „luna tatălui”, cu cele prevăzute în OUG 111/2010 modificata și completată cu OUG nr. 26/2021;
 • reglementarea acordării stimulentului de inserție în cuantumurile de 1500 și 650 de lei, în funcție de momentul la care se solicită dreptul la concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu dizabilități.

3. Ministerul Muncii a publicat recent un proiect de completare a modelului cadru al contractului individual de muncă, așa cum este reglementat prin OUG 64/2003.

Se introduce pentru angajator obligația de a informa angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrate privat.

Este vorba de pilonul II de pensii, administrat privat, care este obligatoriu şi reprezintă o completare a pensiei de stat.

4. S-a aprobat o majorare a stimulentului de inserție de la 650 de lei pe lună cât este în prezent la 1.500 lei, însă doar pentru cazurile în care părintele optează să își reînceapă activitatea înainte de împlinirea vârstei de 6 luni a copilului, respectiv de 1 an în cazul copilului cu handicap. Actul normativ este OUG 26/2021 publicata în MOF nr. 363 din 8 aprilie 2021.

Această sumă se acorda până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

5. Începând cu 8 aprilie 2021 au intrat în vigoare noi modificări referitoare la programul Kurzarbeit, aprobate prin LEGEA 58/2021. Modificările aduse sunt pe scurt următoarele:

 • angajatorii pot reduce timpului de muncă a salariaților cu cel mult 80% (anterior 50%) din durata zilnica, săptămânală sau lunară prevăzută în contractul individual de muncă pe durata stării de urgență, alertă sau asediu, precum și pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade. În unitățile în care există sindicate sau sunt aleși reprezentanți ai salariaților, decizia privind reducerea timpului de muncă se ia de către angajator cu acordul organizației sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv sau al reprezentanților salariaților. În situația în care la nivelul unității nu există sindicate sau reprezentanți ai salariaților angajatorul are obligația informării salariaților
 • angajatorul poate modifica programul de muncă ori de câte ori este necesar, cu obligația de a justifica o astfel de modificare în condițiile legii
 • decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii
 • în ce privește calculul indemnizației, pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. Angajatorii pot face suplimentari însă această diferență nu va fi decontată
 • salariații afectați de această măsură nu pot efectua munca suplimentară la același angajator
 • pe perioada de aplicabilitate a acestei măsuri, ca excepție, sunt permise angajările pentru a înlocui salariați al căror contract individual de muncă încetează de drept, prin concediere pentru motive care țin de persoana salariatului și prin demisie.

6. În ședința de Guvern din 28.04.2021 a fost aprobată posibilitatea utilizării semnăturii electronice în format avansat sau calificat însoțită de marca temporală la încheierea contractelor de muncă și în raportul angajatorilor cu statul.

7. Valoarea indexată a tichetelor de masă care se aplică pentru semestrul I și pentru primele două luni ale semestrului II, adică pentru lunile august și septembrie 2021, rămâne la valoarea de 20.01 lei (O 450/2021).

8. A fost publicată procedura de scădere a sumelor pentru educație timpurie acordate până la 1 aprilie 2021 (OUG 30/21.04.2021).

Suma reprezentând cheltuieli cu educația timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020-martie 2021, care depășește impozitul pe profit datorat, se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, pe baza unei declarații de regularizare. Declarația de regularizare trebuia depusă până luni, 26 aprilie 2021 inclusiv (deși ANAF a publicat formularul abia vineri, 23.04.2021), cu două excepții, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic și în cazul contribuabililor care aplică sistemul anual de declarare și plata a impozitului pe profit.

Suma se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, cu data scadenței acestora, declarate în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, în decontul de TVA, respectiv în declarația privind obligațiile de plata la bugetul de stat, care au același termen de depunere cu cel al declarației prin care s-a efectuat scăderea acestor cheltuieli din impozitul pe profit datorat.

9. Din 15 martie talonul mov ajunge fizic la pensionarii care primesc pensiile prin cont bancar, a anunțat Ministerului Muncii într-un comunicat de la finalul lunii martie. Aproximativ 30.000 de taloane nu erau distribuite lunar la domiciliu și pensionarii erau nevoiți să le ridice ulterior de la ghișeele caselor de pensii, unde erau returnate de Poșta Română. Conform legii, toți pensionarii trebuie să primească un talon de pensie care poate fi de culoare roșie pentru cei care încasează pensia la domiciliu sau mov pentru cei care au optat pentru primirea sumelor în contul bancar. Talonul este documentul de informare cu privire la sumele care se achită în cont.

10. În domeniul SSM avem ca element de noutate Hotărârea 53/2021 privind protecția împotriva riscurilor de expunere la agenți chimici (MOF 205 din 2 martie 2021).

Hotărârea conține lista actualizată a valorilor-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici.

11. În ce privește contractele de asigurare socială în 2021, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr. 263/2010, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Astfel, începând cu data de 13 ianuarie 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ încheiat în baza Legii nr. 263/2010 este de 2.300 lei.

Salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.300 lei se utilizează și în cazul contractelor de asigurare sociala încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 începând cu data de 13 ianuarie 2021.

12. Locurile de muncă vacante se pot comunica acum cu ajutorul unei platforme online disponibile pe site-ul ANOFM (secțiunea Servicii online – Angajatori). Obligația de a declara locurile de muncă vacante este impusă de Legea Nr. 76/2002. Art. 10 al legii menționate arată că angajatorii au obligația să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în căror raza își au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

Legea mai prevede și o sancțiune pentru nerespectarea acestei prevederi: amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.

13. În anul 2021 s-a majorat salariul minim pe economie în baza Hotărârii 4/2021. Astfel, începând cu 13 ianuarie 2021, noul salariu minim pe economie este 2.300 lei (înainte era 2.230 lei).

Consecințele majorării salariului minim sunt:

 • pentru angajator, o cheltuiala lunară mai mare cu 72 lei (70 salariul brut și 2 lei CAM), taxe de plată mai mari cu 32 lei (30 reținute de la angajat și 2 lei contribuția firmei).
 • o creștere a contribuției pentru persoane cu handicap neîncadrate (datorată de firmele care au cel puțin 50 de angajați), întrucât acest calcul se raportează la salariul minim
 • modificarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente/drepturi de proprietate intelectuală întrucât venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice privind veniturile estimate (Legea 227/2015 art.151). Astfel prin majorarea salariului plafonul a crescut cu 840 lei.
 • majorarea plafonului în funcție de care persoanelor fizice ce obțin venituri non-salariale le poate reveni obligația de a plăti contribuții de asigurări sociale și asigurări sociale de sănătate întrucât aceste plafoane se determină în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere a declarației unice pentru veniturile estimate – (Legea 227/2015-art.145 (1) lit.b);art.180). Plafonul valabil pentru 2021 este 27.600 lei.
 • majorarea normelor de venit pentru veniturile din activități independente impuse pe baza normelor de venit. Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii acesteia, înmulțit cu 12 (Legea 227/2015 – art.69(3)).

14. A fost publicată procedura de acordarea sumelor pentru angajare persoane peste 50 ani, 16-29 ani conform art. 1 alin. 1 OUG 220/2020.

Angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu norma întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă, persoane cu vârstă cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri în evidenta agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, precum și cetățeni români, încadrați în aceleași categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

15. În cursul anului 2021 a intrat din nou în discuție proiectul legii privind participarea salariaților la profit.

Proiectul legii privind participarea salariaților la profit fost înregistrat la Camera Deputaților spre dezbatere în luna februarie 2021. Potrivit proiectului, angajatorii ar urma să fie obligați să distribuie salariaților o cotă de cel puțin 7,5% din profitul net realizat, maxim 25%, iar suma astfel primită să fie scutită de CAS, CASS și CAM.

De această participare la profit ar urma să beneficieze numai salariații care au vechime de minimum 12 luni în relația de muncă cu acel angajator, neîntreruptă sau întreruptă numai de suspendarea temporară a contractului individual de muncă din motive de concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu pentru îngrijirea copilului sau alte motive neimputabile salariatului.

Urmăriți Republica pe Google News

Urmăriți Republica pe Threads

Urmăriți Republica pe canalul de WhatsApp 

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Centrul Pompidou

Francezii anunță, sub patronajul președintelui Emmanuel Macron, deschiderea pe 27 martie a celei mai mari expoziții Brâncuși de până acum, iar un vin românesc a fost ales drept vinul oficial al evenimentului inaugural: Jidvei. (Profimedia Images)

Citește mai mult

Familia Mirică

„Eu, soția, mama și tata. Mai nou, sora și cumnatul care au renunțat să lucreze într-o firmă mare de asigurări ca să ne ajute cu munca pământului. Au fugit din București și au venit la fermă, pentru că afacerea are nevoie de forțe proaspete. Și cei 45 de angajați ai noștri, pe care-i considerăm parte din familie”. Aceasta este aritmetica unei afaceri de familie care poate fi sursă de inspirație pentru toți tinerii care înțeleg cât de mult a crescut valoarea pământului în lumea în care trăim.

Citește mai mult

Dan Byron

Într-un dialog deschis, așa cum sunt și majoritatea pieselor scrise de el, Daniel Radu, cunoscut mai degrabă ca Dan Byron, a vorbit recent la podcastul „În oraș cu Florin Negruțiu” despre copilăria sa, cântatul pe străzi la vârsta de 16 ani, amintirile mai puțin plăcute de la Liceul Militar de Muzică, dar și despre muzica sa și publicul ei întinerit. (Foto: Cristi Șuțu)

Citește mai mult