Sari la continut

De opt ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

PFA 2016 - obligații declarative și de plată

Spre deosebire de anul trecut, din 2016 PFA vor plăti obligatoriu și contribuţiile de asigurări sociale (CAS) de 10,5% sau cota integrală 26,3%, conform opțiunii acestora, calculat la venitul net obținut, pe lângă contribuțiile de asigurări sociale de sănătate CASS de 5,5% și impozitul pe venit de 16% ca până acum.

Contribuții la asigurări sociale – CAS 2016

Începând din 2016, PFA-urile vor datora obligatoriu cota individuală CAS de 10,5% calculată la venitul net obținut, indiferent dacă au sau nu au și venituri din salarii. 

Cotele contribuţiilor, valabile în acest an, au fost stabilite prin legea bugetului de stat pe anul 2016 şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 și Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. 

CITEȘTE ȘI

Microîntreprinderea la care patronul este și salariatul societății, cea mai avantajoasă impozitare

Microîntreprinderile – o soluție reală pentru înlocuirea PFA-urilor în 2016?

Dacă ai un sediu de PFA sau de firmă acasă, împrietenește-te cu un evaluator!

Tot ce trebuie să știți despre taxele locale în 2016. Se modifică sistemul de taxare a clădirilor pentru PFA-uri și firme

Necazurile unui mic întreprinzător cu PFA

Ai PFA cu sediul acasă? Cât costă raportul de evaluare a locuinței și în cât timp e gata

Exemple CAS în cazul PFA impozitate la norma de venit

Din 2016, un nou Cod fiscal: La ce trebuie să fiți atenți! Plusuri și minusuri

Conform art. 148 din Codul Fiscal ( legea 227/2015) persoanele fizice ce desfășoară activități independente (PFA , profesii liberale, întreprinderi individuale (II), asociatii familiale (AF) datorează pentru anul 2016 plăți anticipate de contribuții la asigurări sociale calculate la un procent de 35% din salariul mediu pe economie pe anul 2016, adică la salariul de 2681 lei față de 2415, cât a fost pentru anul 2015.

ART 48

“(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate.

(2) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea şi nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.”

Noul Cod fiscal, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, prevede la art 148 alin (4) că persoanele fizice care realizează venituri din activități independente sunt obligate să se asigure în sistemul public de pensii dacă îndeplinesc următoarele condiții:

• venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real;

• venitul lunar estimat depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse în sistem real și își încep activitatea în cursul anului fiscal, sau în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit, la impozitarea în sistem real;

• valoarea lunară a normelor de venit, obținută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depășește 35% din câștigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfășoară activități impuse pe bază de norme de venit.


Astfel cota de 35% din salariul mediu pe economie este de 35%x2681 lei = 938 lei /lună ca bază impozabilă pentru calculul contribuției la asigurări sociale CAS.

Prin urmare persoanele impozabile enumerate mai sus datorează plăți anticipate în suma de 938 lei x 10,5% = 98 lei /lună iar pe tot anul 2016 : 98 x 12 = 1176 lei.

Dacă optează pentru plata cotei integrale de 26,3% atunci va datora ca plăți anticipate pentru anul 2016 lunar suma : 938lei x 26,3% =247 lei , iar pe tot anul 2016 suma : 247 x 12 luni = 2964 lei.

Excepție :

“(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (3) nu au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (5) şi nu datorează plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale.”

Adică dacă venitul net lunar pentru anul 2015 este sub suma de 938 lei se aplică alin (8) și persoana impozabilă nu are obligația depunerii declarației și nici a plăților anticipate pe întreg anul 2016.

Excepţii specifice privind veniturile din activităţi independente

Art 150 Codul Fiscal. “Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii ( ex avocații ), precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile din activități independente.”

Pentru cei care au pentru anul 2015 venituri mai mari de 938 lei/lunar declarația prevăzuta la alin (8) se depune la organul fiscal până la 31.01.2016 – Formular 600.

-În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal, declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Declarația 600 se depune, pe suport hârtie, direct la registratură organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusă declarația este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuiește efectiv, în cazul în care diferă de cea de domiciliu.

De asemenea, formularul se poate depune online de către contribuabilii care au un certificat digital calificat de semnătură electronică.

În baza declarației 600 depusă de PFA, organul fiscal emite decizia de impunere în care stabilește plățile anticipate și termenele de plată.

În decizia de impunere emisă baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se evidenţiază lunar, iar plata acestei contribuţii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Observație : Persoana fizică autorizată are posibilitatea să opteze, în cadrul Secțiunii III a formularului 600, pentru aplicarea cotei integrale sau a cotei individuale de contribuție de asigurări sociale .

Prima cotă, cea de 10,5%, nu asigură un stagiu complet de cotizare pentru pensie, ci doar o treime din acesta. În cazul în care PFA-urile vor dori să beneficieze de o pensie întreagă, atunci vor putea opta să achite cota de 26,3%, care conține și contribuția angajatorului de 15,8%.

Definitivarea contribuției de asigurări sociale se va face la anul în 2017 după depunerea declarației de venit ( Formular 200) pe anul 2016 prin emiterea unei noi decizii de impunere prin care se stabilește contribuția la venitul net efectiv declarat din care se vor scădea plățile anticipate efectuate in cursul anului 2016.

Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale se determină prin decizie de impunere anuală, prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de contribuţie, asupra bazei de calcul, cu încadrarea acesteia în plafonul minim şi maxim ( 5 salarii medii pe economie, respectiv un venit lunar de 5 x 2681 = 13.405 lei ca bază impozabilă la care se aplică 10,5% sau 26,3 % în funcție de opțiune ).  

Definitivarea CAS se aplică şi în cazul persoanelor impuse în sistem real, care nu au datorat plăţi anticipate pentru anul respectiv, dar al căror venit realizat în anul fiscal pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei de asigurări sociale depăşeşte plafonul minim de 35% din salariul mediu brut pe economie.

În concluzie :

Dacă venitul net lunar este de sub 938 lei/lună calculat pentru anul 2015 nu există nicio obligație declarativă în 2016 in legătură cu CAS și nu se fac plăți anticipate în cursul anului și

dacă venitul net lunar pentru anul 2016 este de asemenea sub 938 lei /lunar nu se datorează contribuții de asigurări sociale nici după depunerea declarației de venit pe anul 2016 .

Contribuții de asigurări sociale de sănătate – CASS 2016

Contribuţia la asigurări sociale de sănătate - Persoanele fizice autorizate datorează o contribuție la sănătate (CASS ) în cotă de 5,5%, însă baza de calcul diferă în funcție de modul de impunere a PFA - în sistem real sau pe baza normei de venit.

Astfel, pentru impunerea în sistem real baza de calcul este reprezentată de venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale (diferența dintre totalul veniturilor încasate și cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuții sociale).

În cazul impozitării la norma de venit baza de calcul este valoarea anuală a normei de venit , raportată la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară (care din 1 iulie 2015 este de 1050 lei ), dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția.

De la 1 mai 2016, salariul minim brut pe ţară va creşte de la 1.050 de lei la 1.250 de lei , conform H.G. nr. 1017/2015 .

Plata contribuțiilor la sănătate se efectuează anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual .

Astfel, în baza declarației de venit estimat ( Formular 220 ) sau a declarației de venit realizat ( Formular 200 ), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plăți anticipate în care stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată anticipat și termenele de plată.

Plata se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

După încheierea anului fiscal, în baza declarației privind venitul realizat depusă de contribuabili ( Formular 200 ), organul fiscal stabilește obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate prin decizia de impunere anuală regularizând sumele datorate cu titlu de plăți anticipate.

Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei , iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

În anul 2016 persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu datorează CASS pentru aceste venituri, dacă realizează venituri din salarii, pensii sau alte activităţi independente. ’’

Impozitul pe venit – 2016

Cota de impozitare este de 16% și e calculată la venitul net declarat în declarația de venit anual ( Formular 200 ) depusă până la data de 25.05.2017 , prin emiterea unei decizii de impunere de regularizare.

În timpul anului se fac plăți anticipate conform declaratiei 220 „Declarație privind venitul estimat/norma de venit” care se va depune în conformitate cu Ordinul ANAF nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice în următoarele situații :

1. la declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere;

2. pentru exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net;

3. la recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit și contribuții sociale, potrivit legii.

De la 1 ianuarie 2016, datele de depunere a formularului 220 au fost modificate. Astfel, în funcție de categoria de persoane care sunt obligate să completeze documentul fiscal, acesta se va depune la Fisc astfel:

a) în termen de 30 zile (nu 15 zile, ca până în prezent) de la data începerii activităţii, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură şi care încep o activitate în cursul anului fiscal;

b) în termen de 30 zile (nu 15 zile, ca până în prezent) de la data încheierii contractului între părţi, odată cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv ;

c) pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în curs, sau în termen de 30 zile (nu 15 zile, ca până în prezent) de la data producerii evenimentului dacă persoanele fizice încep să realizeze venituri în cursul anului după data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv;

d) în termen de 30 zile (nu 15 zile, ca până în prezent) de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, impuşi pe baza normelor de venit, şi care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat;

e) până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, şi care au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;

f) până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declaraţia privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

g) în termen de 30 de zile de la data încadrării în categoria persoanelor fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

h) până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care în anul 2015 au realizat venituri din activități independente cu regim de reținere la sursă a impozitului, altele decât veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, iar începând cu anul 2016, prin efectul legii, pentru aceste venituri se schimbă regimul fiscal.

Urmăriți Republica pe Google News

Urmăriți Republica pe Threads

Urmăriți Republica pe canalul de WhatsApp 

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
 • Sint pensionara pt limita de vîrsta;am o întreprindere individuala cu obiect de activitate-servicii colaborare cu un MLM.Ce obligații fiscale am asupra veniturilor din anul 2016?
  • Like 0
 • Ion Dron Ion Dron check icon
  Bună.am o întrebare,poti fii angajat la propria firmă pfa?
  • Like 0
 • Salut !
  Am tot citit articolul de mai sus, doar că am o nelămurire, sunt student în anul III și nu prea știu ce voi face pe viitor, dar dcă îmi fac un PFA și de exemplu pur și simplu nu realizez nici un venit în urma acestuia, doar ca îl am, ce cheltuieli atrag după mine?
  M-aș bucura să primesc un răspun cu informațiile necesare care să mă lămurească. Vă mulțumesc
  • Like 0
 • Cum poti contacta un evaluator pentru a afla cat trebuie sa platesti daca detii o intreprindere individual?
  • Like 0
 • Buna. Sunt persoana fizica autorizata incadrat in sistem norma de venit as dorii sa stiu ce declaratii am de facut la inceput de an.mentionez ca mi-am deschis autorizatia din iunie 2015.
  • Like 0
 • In sfarsit gasesc o omunitate lipita de naivitate si nepasare. M-as bucura, si sunt sigur ca nu voi fi singurul, daca am acorda o mai mare importanta subiectelor ce ne "macina" viata de zi cu zi decat sa stam ore in sir pe acebook sau alte "publicatii" online no-name ce vand ponturi aduce de prin euu-ma-stiu ce surse "de incredere". Sunt incantat de ceea ce ati realizat pana in momentul data si precis comunitatea se va largi,daca nu in fiecare zi, luna dupa luna.

  Acum, referitor la taxele cu care statul a inceput sa impovareze PFA-urile incepand cu 2016, gasesc oarecum ciudata situatia. Chiar discutam astazi cu cineva: De ce as mai cotiza la sistemul public de sanatate cand stiu cat de precar este sistemul de sanatate si, daca se intampla ceva (Doamne fereste!), as apela la sistemul privat? In fond, de as plati cam 1/3 din ceea ce produc cand oricum nu mi se garanteaza ca banii pe care ii dau ajung acolo unde trebuie? Tind sa cred ca totusi noi toti muncim pentru altii, si nu pentru noi.

  Sper ca nu am divagat prea mult de la subiect! :)
  • Like 0
 • Buna seara,
  Imi spuneti va rog daca un medic care are CMI si foloseste spatiu clinica(prin contract comodat) care e srl, desfasoara o activitate dependenta sau independenta. Daca e totusi activitate independenta, trebuie platit CAS Si CASS-ul, chiar daca medicul respectiv e si salariat? Din codul fiscal inteleg ca da.
  • Like 0
 • M am alaturat comunitatii dumneavoastra!Sunt subiecte foarte interesante!Cred ca majoritatea avem o poveste de viata...mai buna sau mai rea....marcati suntem majoritatea unii pentru ca s au nascut cu un handicap,altii pentru ca ai fost maltratati...important este ca am putut trece peste si poate ca am invatat in final ceva de la viata!
  • Like 0
 • Bune precizarile. Multumim.
  • Like 2


Îți recomandăm

Centrul Pompidou

Francezii anunță, sub patronajul președintelui Emmanuel Macron, deschiderea pe 27 martie a celei mai mari expoziții Brâncuși de până acum, iar un vin românesc a fost ales drept vinul oficial al evenimentului inaugural: Jidvei. (Profimedia Images)

Citește mai mult

Familia Mirică

„Eu, soția, mama și tata. Mai nou, sora și cumnatul care au renunțat să lucreze într-o firmă mare de asigurări ca să ne ajute cu munca pământului. Au fugit din București și au venit la fermă, pentru că afacerea are nevoie de forțe proaspete. Și cei 45 de angajați ai noștri, pe care-i considerăm parte din familie”. Aceasta este aritmetica unei afaceri de familie care poate fi sursă de inspirație pentru toți tinerii care înțeleg cât de mult a crescut valoarea pământului în lumea în care trăim.

Citește mai mult

Dan Byron

Într-un dialog deschis, așa cum sunt și majoritatea pieselor scrise de el, Daniel Radu, cunoscut mai degrabă ca Dan Byron, a vorbit recent la podcastul „În oraș cu Florin Negruțiu” despre copilăria sa, cântatul pe străzi la vârsta de 16 ani, amintirile mai puțin plăcute de la Liceul Militar de Muzică, dar și despre muzica sa și publicul ei întinerit. (Foto: Cristi Șuțu)

Citește mai mult