Sari la continut

Un singur om poate să schimbe cu mintea lui o țară

De cinci ani, peste 500 de contributori își scriu ideile pe această platformă, construiesc împreună cu noi o comunitate, un spațiu al celor care știu că România poate să arate altfel. Te invităm să scrii și tu!

Modificările fiscale pregătite pentru veniturile din activităţi independente - PFA, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală

documentele

(Foto: Guliver/Getty Images)

Prin proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal publicat recent pe site-ul Ministerului Finanțelor se aduc o serie de modificări legislaţiei fiscale existente în prezent, inclusiv modificări în ceea ce priveşte activităţile independente, atât sub aspectul impozitului pe venit cât şi asupra contribuţiilor de asigurări sociale şi de sănătate datorate la bugetul de stat sau cel de asigurari sociale – cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018.

Impozitul pe venit

Articolul 64 din Legea 227/2015 – Codul Fiscal se modifică şi va avea următoarea formă:

“Art. 64

Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

a) activităţi independente;

b) salarii şi asimilate salariilor;

c) cedarea folosinţei bunurilor;

d) investiţii;

e) pensii;

f) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

g) premii;

h) alte surse. “

Prin urmare contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente (PFA sau profesii liberale) ar urma să plătească un impozit de 10% în loc de 16% (cota actuală) aplicat asupra venitului impozabil, începând din 1 ianuarie 2018.

Excepţie fac veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, ce vor fi impozitate anticipat la sursă cu 7%, spre deosebire de 10% cât e în prezent, iar impozitul final va fi de 10% în loc de 16%.

Baza legala :

Art 72 - Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăti anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală

1. La articolul 72, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut.”

Art 73 - Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

1. La articolului 73, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabila, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.”

Vânzarea de autoturisme din patrimoniul personal

Tot în proiectul de OUG se propune instituirea unui regim fiscal distinct aplicabil în cazul operaţiunilor de transfer efectuate cu autoturisme din patrimoniul personal respectiv începând cu al treilea autoturism.

Astfel, veniturile obţinute din transfer vor fi considerate venituri din alte surse, indiferent de dată dobândirii. Impozitul se calculează de către organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, impozitul fiind final.

De asemenea, se menţine regimul fiscal actual, respectiv neimpozitarea veniturilor obţinute numai în cazul transferului autoturismelor din patrimoniul personal într-un an fiscal pentru un număr de 2 autoturisme, definite potrivit legislaţiei în materie, respectiv Ordinul nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2.

Contribuţiile sociale

Contribuţia la CAS

Persoanele care realizează venituri din activităţi independente, datorează CAS, în următoarele condiţii:

1. dacă nu realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, sau venituri din pensii, pentru care sunt asigurate în sistemul public de pensii sau într-un sistem propriu de asigurări sociale, potrivit legii;

2. dacă nu sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, pentru care există obligaţia asigurării în aceste sisteme potrivit legii (avocaţii, notarii, personalul monahal, personalul militar);

Contribuţia se stabileşte la un venit, ales de către contribuabil, cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară, independent de nivelul venitului realizat.

Persoanele care realizează venituri lunare din activităţi independente sub nivelul salariului minim brut pe ţară nu au obligaţia să plătească CAS, însă pot opta pentru plata contribuţiei, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cei care au obligaţia plăţii contribuţiei.

Cu alte cuvinte s-a introdus limitarea bazei impozabile la CAS la un salariu minim pe economie, în cazul în care nu se află într-una din excepţiile de mai sus.

Baza legală:

34. Articolul 148 se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art. 148

“Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente

(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plata aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

(2) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai multe surse de venit, datorează contribuţia de asigurări sociale dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii, după caz:

a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art. 68 , exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia;

b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) este cel puţin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe ţară în vigoare în luna în care îşi încep activitatea sau nivelul salariului de baza minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevăzute la art. 68;

c) valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69, este cel puţin egală cu nivelul salariului de baza minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilesste contribuţia, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe baza de norme de venit;

d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabileşte potrivit prevederilor art. 72 şi 73.

(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1), obligate la plata contribuţiei, depun anual la organul fiscal competent, până la dată de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale, declaraţia privind venitul asupra căruia datorează contribuţia, că urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2)…

(6) Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activităţi independente, sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (1) nu au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (3) şi nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru anul în curs.

(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) pot opta pentru depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (3) şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de baza minim brut pe ţară. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 151 alin. (3).

(8) Încadrarea în plafonul lunar prevăzut la alin. (1), se efectuează prin însumarea veniturilor din activităţi independente menţionate la alin. (2).”

34. Articolul 150 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 150

Persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente nu datorează contribuţia de asigurări sociale dacă se încadrează într-una dintre următoarele situaţii:

a) realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri din pensii, pentru care sunt asigurate în sistemul public de pensii sau într-un sistem propriu de asigurări sociale, potrivit legii;

b) realizează venituri din activităţi independente pentru care sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, potrivit legii.”( avocaţii, notarii, personalul monahal, personalul militar)

Cota privind contribuția la CAS este de 25% conform art 138 .

Baza legală:

„Art. 151

Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente

(1) Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente potrivit prevederilor art. 148, care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale prevăzute la art. 150, se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei prevăzute la art. 148 alin. (3). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se evidenţiază lunar, iar plata acesteia se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

(2) Contribuţia de asigurări sociale stabilită prin decizia de impunere prevăzută la alin. (1), se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul prevăzute la art. 148 alin. (1).

Contribuţia la CASS

Persoanele care realizează venituri din activităţi independente, dar şi alte categorii de venituri cum ar fi: venituri din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, din investiţii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură sau din alte surse, datorează CASS, dacă veniturile lunare realizate cumulat, sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară din una sau mai multe surse de venituri din cele menţionate, în următoarele condiţii:

1. dacă nu realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor;

2. dacă nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri (ex: studenţii/tinerii pentru veniturile din investiţii, alte surse, cedarea folosinţei bunurilor).

Contribuţia se stabileşte la salariul minim brut pe ţară, indiferent de nivelul venitului realizat şi de numărul activităţilor desfăşurate.

Persoanele pentru care veniturile realizate lunar, cumulat, sunt sub nivelul salariului minim brut pe ţară, nu au obligaţia să plătească CASS, însă pot opta pentru plata contribuţiei în aceleaşi condiţii prevăzute pentru cei care au obligaţia plăţii contribuţiei, pentru asigurarea în sistemul de asigurări de sănătate.

În cazul categoriilor de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, dacă nivelul lunar al veniturilor din activităţi independente şi din celelalte categorii de venituri, este sub valoarea salariului de baza minim brut pe ţară, acestea sunt asigurate în sistemul de asigurări de sănătate, în virtutea faptului că se află în categoria de persoane exceptate de la plata CASS.

Prin urmare şi în cazul contribuţiei la CASS s-a introdus limitarea bazei impozabile la un salariu minim pe economie, dacă acel contribuabil nu se încadrează la una din excepţiile de mai sus.

Cota privind contribuția la CASS este de 10% conform art 156 .

Baza legală :

Art. 156

Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10%”

Art. 170

Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)

(1) Baza lunară de calcul pentru care persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) datorează contribuţia, este salariul de baza minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează.

(2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri menţionate la art. 155 alin. (2), respectiv:

a) venitul net din activităţi independente, stabilit potrivit art. 68-70, după caz;

b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului ÎI, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9);

c) venitul net sau normă de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, stabilite potrivit art. 84-87;

d) venitul/ câştigul din investiţii, stabilit conform art. 94-97;

e) venitul net sau normă de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, stabilite potrivit art. 104-106;

f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.

(3) Încadrarea în plafonul lunar prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin raportarea la 12 luni a sumei veniturilor anuale menţionate la alin. (2).

(4) Persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, depun anual la organul fiscal competent, până la dată de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în conformitate cu alin. (3).

(7) Persoanele fizice, care realizează venituri lunare sub nivelul salariului de baza minim brut pe ţară pot opta pentru depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (4) şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de baza minim brut pe ţară. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 174 alin. (3).”

 „Art. 174

Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei prevăzute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

(2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere prevăzută la alin. (1), se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 asupra bazei de calcul prevăzute la art. 170 alin. (1)”.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere


Îți recomandăm

Tânără la calculator

Academia prietenoasă de IT Wantsome și-a făcut în ultimii patru ani o misiune din a ajuta profesioniști din toate domeniile să facă tranziția spre o carieră de succes în domeniul tehnologiei informației, prin cursuri care urmează atent cerințele companiilor IT, prin sesiuni de practică și printr-o activitate intensă de mentorat calibrată pe nevoile lor. (Foto: Getty Images)

Citește mai mult

Marc Areny

Marc Areny este de origine catalană, este cetățean spaniol și francez și a venit în România în urmă cu 10 ani. Este unul dintre primii din Europa care a identificat o nouă nișă de piață: convertește mașini cu motor termic în mașini electrice.

Citește mai mult