Sari la continut

De șase ani suntem împreună. Vă mulțumim!

Găsim valori comune, sau scriem despre lucruri care ne despart. Ne unesc bunul simț și credința că putem fi mai buni. Suntem Republica, sunteți Republica!

Dividende 2018. Cum vor fi impozitate și ce contribuții vor trebui plătite. Studii de caz

Antreprenori - Getty Images

(Foto: Guliver/Getty Images)

Prin Ordonanța de urgență OUG 79/2017 de modificare și completare a Codului Fiscal s-au adus modificări modului de stabilire a impozitului și a contribuțiilor sociale la eniturile obținute din investiții obținute de persoane fizice, așa cum sunt definite la art 91 din Codul Fiscal :

“ART. 91 - Definirea veniturilor din investiții

Veniturile din investiții cuprind:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobânzi; 

c) câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; 

d) câștiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.”

IMPOZITUL PE DIVIDENDE :

În ceea ce privește impozitul pe dividende acesta va fi de 5% asa cum este și în prezent conform art 97 alin (7) din Codul Fiscal :

“(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare de către acționari/asociați/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. în cazul dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.”

CONTRIBUȚII SOCIALE :

CAS – contribuția la asigurări sociale

Nu se plătește la veniturile din dividende

Baza legală : art 137 Codul Fiscal :

“ART. 137 - Categorii de venituri supuse contribuțiilor de asigurări sociale

(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuți la art. 136, datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale pentru următoarele categorii de venituri realizate din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76 ;

b) venituri din activități independente, definite conform art. 67 ;

c) indemnizații de șomaj;

d) indemnizații de asigurări sociale de sănătate. “

Se observă că veniturile din dividende nu sunt incluse . 

CASS – contribuția la asigurări sociale de sănătate

La acest tip de contribuție s-au adus modificări substanțiale ce se vor aplica din 01.01.2018.

Prezentăm textul de lege așa cum a fost modificat prin OUG79/2017 : 

“ART. 155 - Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate

(2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:

a) venituri din activități independente, definite conform art. 67 și 671;

b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;

d) venituri din investiții, definite conform art. 91;

e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;

f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116. “

Cu alte cuvinte dacă valoarea dividendelor ridicate este mai mare de 12 salarii minime pe economie se va plăti CASS .

Să vedem în continuare cât este această contribuție și cum se calculează aceasta .

“ART. 170 - Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)

(1) Baza lunară de calcul pentru care persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) datorează contribuția este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează.

(2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri menționate la art. 155 alin. (2), respectiv:

a) venitul net din activități independente, stabilit potrivit art. 68 - 70, după caz;

b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9);

c) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, stabilite potrivit art. 84 - 87;

d) venitul/câștigul din investiții, stabilit conform art. 94 - 97;

e) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, stabilite potrivit art. 104 - 106;

f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 - 116.

(3) Încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin însumarea veniturilor anuale menționate la alin. (2), realizate în anul fiscal precedent.

(4) Persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate, declarația cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în conformitate cu alin. (3).

(5) În cazul contribuabililor care încep să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele menționate la alin. (2), este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care se estimează veniturile, declarația prevăzută la alin. (4) se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

(6) Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a declarației prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

(7) Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației prevăzute la alin. (4) și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs, în aceleași condiții prevăzute pentru persoanele care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe țară. Opțiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepția situației prevăzute la art. 174 alin. (3).”

ART. 156 - Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate

Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% “

Și acum să explicăm textul de lege de mai sus :

Baza lunară de calcul a acestei contribuții CASS este salariul minim indiferent de valoarea veniturilor din dividende , chirii peste plafonul de 12 x salariul minim pe an.

Pentru anul 2018 ca să vedem dacă ne încadrăm în plafonul de 12 salarii minime cu valoarea dividendelor , trebuie să însumam toate veniturile din activități independente + dividende + chirii + alte surse obținute “ în anul fiscal precedent “ adică din 2017 așa cum zice alin 3 de la art 170 de mai sus.

Salariul minim luat în calcul este cel “ în vigoare in luna pentru care se datorează contributia “ conform alin 1 de la art 170 , adică 1900 lei .

Prin urmare plafonul ce trebuie verificat dacă s-a depăsit cu aceste venituri ( inclusiv din dividende) este de 12 x 1900 = 22.800 lei .

Dacă plafonul a fost depășit din veniturile anului 2017 , se depune la ANAF declarația 600 până la 31.01.2018 unde se va bifa faptul că s-a depăsit acest plafon.

Organele fiscale în baza acestei declarații emit decizia de impunere către persoana fizică prin care i se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate – CASS pentru anul 2018.

Dacă veniturile însumate inclusiv cele din dividende sunt sub acest plafon de 22.800 lei , nu există obligația depunerii declarației 600 și nu se plătește CASS pentru anul 2018.

Totuși , dacă vor să aiba calitatea de asigurat , pot opta pentru depunerea declarației 600 și să platească contribuția la CASS .

Observație !

Această contribuție nu este aplicată la veniturile din 2017, adică nu se aplică retroactiv.

Este contribuția la asigurări sociale de sănătate pentru anul 2018 și care se plătește sau nu în functie de un anumit indicator ( plafonul de 22.800 lei ) stabilit la 31.01.2018 din însumarea tuturor veniturilor din chirii + dividende +activ indep + alte surse din anul 2017.

Dacă în cursul anului 2018 nu mai există niciun venit din dividende ( deci ne aflăm sub plafonul de 12 x salariu minim ) atunci în anul 2019 nu se va plăti CASS.

Ce cotă se va aplica acestei contribuții de asigurări sociale de sănătate și cum se va face această plată efectiv ?

“ART. 174 - Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declarației prevăzute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

(2) Contribuția de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 156 asupra bazei de calcul prevăzute la art. 170 alin. (1).

Deci cota de impunere este de 10% aplicata la baza impozabila ( plafonul de 22.800 lei ) indiferent cu cat a fost depasit acest plafon , cu veniturile din dividende , chirii , activ independente realizate in anul 2017.

Prin urmare se va plăti 22.800 x 10% = 2280 lei , contribuția la CASS pe 2018 , in 4 transe trimestriale de cate 570 lei , având termene de plată 25.03.2018 , 25.06.2018 , 25.09.2018 si 25.12.2018.

Pentru a întelege mai bine aceste aspecte dam cateva :

Exemple :

1. În cursul anului 2017 s-au ridicat dividende pentru care s-a declarat impozitul de către plătitorul de venituri în sumă de 150.000 lei .

Cât va plăti CASS persoana fizică beneficiar al acestor dividende în anul 2018 ?

Se observă că plafonul de 22.800 lei a fost depășit , deci va depune declarația 600 până la 31.01.2018 , unde va bifa că a depășit acest plafon ( fără mențiune undeva în această declarație asupra valorii dividendelor ridicate efectiv de 150.000 lei) .

În baza acestei declarații , va primi o decizie de impunere pentru suma de 2.280 lei pe care o va plăti în 4 tranșe trimestriale.

2. Firma a repartizat dividende în anul 2015 și în 2016 în valoare de 240.000 lei , însă acestea nu au fost ridicate efectiv de către asociat în acei ani , însă a fost achitat impozitul pentru acestea și a fost depusă și declaratia 205 prin care au fost declarate aceste dividende ( baza impozabilă ) .

Asociatul decide să ridice o parte din aceste dividende în anul 2017 în suma de 120.000 lei . 

Cât va plăti CASS persoana fizică beneficiar al acestor dividende în anul 2018 ?

Plafonul veniturilor din dividende pentru anul 2017 este 0 , întrucât baza impozabilă a acestor venituri a fost deja declarată în anul 2015 și 2016 , impozitul deja fiind achitat , prin urmare , asociatul nu va depune declarația 600 pana la 31.01.2018 și nu va datora CASS pentru anul 2018.

3. În anul 2017 asociatul firmei obține venituri din dividende de 15.000 lei și din chirii de 10.000 lei .

Cât va plăti CASS persoana fizică beneficiar al acestor dividende în anul 2018 ?

Plafonul veniturilor din dividende + chirii + activ indep +alte surse , adică cele de la art 155 alin (2) este de 25.000 lei .

S-a depășit plafonul de 22.800 lei, ca urmare asociatul va avea obligația să depună declarația 600 până la 31.01.2018 și să achite 2280 lei în 4 tranșe trimestriale în anul 2018.

Abonează-te la newsletterul Republica.ro

Primește cele mai bune articole din partea autorilor.

Comentarii. Intră în dezbatere
 • Marcu check icon
  Buna ziua. Eu am cateva nelamuriri privind forma actuala a legii si anume:

  1. Art. 170 alin (5) de mai sus spune ca: "În cazul contribuabililor care încep să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele menționate la alin. (2), este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna în care se estimează veniturile, declarația prevăzută la alin. (4) se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului." Asta inseamna ca daca in 2017 nu am avut venituri din dividende, dar in 2018 estimez ca voi avea si voi depasi plafonul de 22.800 (ca stiu aproximativ ce profit am facut in 2017 si deci ce dividende voi distribui in 2018), va trebui sa depun declaratia 600 pana pe 31 ianuarie 2018 ? Sau la 30 de zile dupa primirea dividendelor? Caci din articol rezulta ca in cazul descris declaratia s-ar depune abia in 31 ianuarie 2019, dar legea e neclara din pct meu de vedere.

  2. Limita de 12 salarii minime este prezentata la art. 155, si foloseste la a stabili daca se datoreaza sau nu CASS. Sa presupunem ca limita e depasita si se va datora contributia. Acum ne uitam la cum o calculam, si la art. 170, care stabileste BAZA nu vorbeste niciunde de 12 salarii minime, ci spune ca baza LUNARA este SALARIUL MINIM BRUT (care este stabilit tot lunar la 1.900 lei, NU ANUAL). In cazul veniturilor recurente, primite lunar (chirii, activitati independente, etc.), practic se va plati CASS in valoare de 10% din 1.900 lei, deci 190 lunar, deci 2.280 lei anual, cum s-a precizat in articol. DAR in cazul unui venit ONE-TIME in an, cum sunt dividendele, daca ne uitam strict la textul legii nu zice nicaieri ca baza e de 12 salarii minime, ci salariul minim LUNAR. Daca obtii venituri doar intr-o luna (cum e cazul dividendelor), nu se poate interpreta ca baza este 1.900 lei, si nu 22.800? Deci CASS datorat este 190 lei, nu 2.280?

  In speranta obtinerii unor lamuriri privind neclaritatile de mai sus, va multumesc.
  • Like 0


Îți recomandăm

articol audio
play icon mic icon Mihai Bran - Claudiu Pandaru

Când medicul psihiatru Mihai Bran le-a povestit colegilor săi de la muncă, în 2015, că ar vrea să își facă un startup în domeniul serviciilor de telemedicină, pentru a-și putea urmări mai ușor pacienții, cei mai mulți dintre ei au izbucnit în râs, neîncrezători. În prezent, business-ul său, ATLAS, pornit alături de câțiva prieteni IT-ști, a ajuns la o cifră de afaceri de un milion de euro și 400.000 de utilizatori.

Citește mai mult

Food waste Japonia

„În Japonia mâncarea e un personaj din marea poveste a lumii, un prim pas în călătorie. Fiecare regiune are cel puțin un ingredient sau o mâncare pentru care e faimoasă și care, când îi vine sezonul, e consumată în restul Japoniei. E și o formă ritualică de a reuni timpuri, locuri și oameni. Mâncarea japoneză e o formă de echilibru”, spune scriitorul George Moise într-un interviu pentru habits by Republica.

Citește mai mult